Izdanja AGM Knjige

Savremene metode i alati u geotehnologiji

Savremene metode i alati u geotehnologijiAutor: grupa autora

Godina: 2010.
Br.strana: 177
Povez: mek
Format: B-5
Cena: 660.00 rsd //  6,00 EUR


Ovaj zbornik radova pratio je Regionalni Kongres Studenata  (GEOREKS) održan aprila 2010. godine u Vrnjačkoj Banji. On sadrži 19 radova koji su razvrstani u tri tematske grupe koje praktično obuhvataju sve aspekte geotehnologije (geologiju, rudarstvo i građevianrstvo). Autori radova su studenti, a profesori i asistenti su dali određeni doprinos u svojstvu mentora radova. Za studente je ovo prilika da iskažu svoj naučno istraživački rad.

Opširnije...
Uvod u diplomatiju NOVO El. pošta

Uvod u diplomatijuAutor: Dr Igor Janev
Izdavač: AGM knjiga
Godina: 2015
Br.strana: 308
Povez: tvrd povez
Format: B-5
ISBN 978-86-86363-64-0
Cena: 1430,00 rsd


U istraživanju u ovoj monografiji obuhvaćene su najbitnije dimenzije pojave i fenomena diplomatije. U ovoj monografiji predmet istraživanja je diplomatija (pre svega države, uz ekstenziju i na međunarodne organizacije) i diplomatska delatnost kao vid realizacije spoljne politike. Ovakav predmet obuhvata naučnu naučnu disciplinu "uvod u diplomatiju" kao osnovu diplomatske teorije i metodologije, koja uključuje opštu metodologiju i doktrinu diplomatije, njena sredstva, metode i tehhnike, kao i prateće oblasti diplomatskog prava i diplomatske istorije.

Ovde se diplomatske teorije i doktrine pre svega vezuju za oblasti političkih i pravno-političkih nauka i u okvirima ovih disciplina se formulišu osnovne kategorije i prilazi proučavanju ovih multidiscplinarnih političkih pojava. Posebno mesto na kraju rada se odnosi na analizu Zakona o spoljnim poslovima Republike Srbije. Ovde se pokazuje kako je i na koji način je pravni mehanizam međunarodnih konvencija uključen u domaći pravni poredak.

Sadržaj ove monografije je podeljen u osam glava posle kojih sledi Zaključak. Ove glave tretiraju izdvojena područja u praksi i pre svega nauci o diplomatiji, diplomatskom pravu i diplomatskoj istoriji i spoljnoj politici.

U Prvoj glavi se najpre razmatra pojam i dimenzije kategorije diplomatije. Ovde se tretira posebno odnos diplomatije, kao zasebne kategorije, i spoljne politike. Vrše se definicije fundamentalnijih pojmova u cilju precizinijeg naučnog sagledavanja osnovnih predmetnih pojmova i veza među njima. Metodološki se u ovom smislu objašnjava okvir savremenog određenja termina / pojma diplomatije kroz karakteristike i svojstva diplomatskog odnosa. Sam diplomatski odnos uključuje ovde i kvalitet i karateristike pravnih subjekata koji interagovanjem kreiraju državnu delatnost koju na spoljnjem planu određujemo kroz pojam diplomatije. U sagledavanju diplomatskih dimenzija i funkcija, u ovoj glavi rada se uključuju faktori diplomatije i spoljne politike. Ovi faktori su metodološki predstavivi kao promenljive, koje (pored konstanti delovanja) opisuju strukturalno-funkcionalističke aspekte diplomatije. Na metodološkom planu, korišćen je opštiji prilaz Sistemske teorije, jer se pokazalo da višenamenska i višedimenziona struktura osnovne predmetne kategorije (diplomatije) u značajnoj meri odgovara dijalektičko-relacionističkom načinu proučavanja pojave diplomatije, kao multivarijabilne pojave.

U Drugoj glavi monografije je izložen savremen razvoj teorije i doktrine diplomatije. Posle osvrta na preteče u diplomatskoj teoriji, dat je prikaz doktrina od Kara (Carr-a) do K. N. Valca (K. N. Waltz-a). Ovim pristupom su prikazane i klasične teorije i doktrine diplomatije, kao i Neo-teorija koja je uglavnom utemeljena na sistemskom prilazu diplomatskim fenomenima.

U Trećoj glavi, kao dopuna opštoj teoriji diplomatije vrši se analitilčki prikaz istorijata razvoja osnovih dimenzija i elemenata diplomatije. Ovi se stavljaju u istorijsko-politikološi i institucionalno-pravni kontekst. Ovi elemeti i aspekti se prate od istorijskih korena diplomatije, preko rađanja savremene diplomatije do Vestfalskog mira i kasnije do Drugog svetkog rata i posle njega. Posebni naglasak između dva svetska rata i posle Drugog svetskog rata se usmerava na razvoj Jugoslovenske diplomatije i spoljne politike. Takav razvoj se obrađuje u kontekstu preobražaja u međunarodnom političkom sistemu i kretanja samog (ovog) poretka (sistema). Paralelno se, potom, razmatraju i oblici i metode savremene diplomatije, čime se daje osnova za zaključke o razvitku elemenata i funkcija diplomatske delatnosti u savremenom razdoblju.

Kao nastavak na ove analize, slede razmatranja u Četvrtoj glavi. Ovde se analitički izlažu metode, tehnike i sredstva diplomatije. Time se zaokružuju teorijska i praktična razmatranja diplomatske delatnosti. Tu je poseban naglasak postavljen na teoriju i praksu pregovaranja kao osnovni metod i sredstvo diplomatije. Ova dimenzija diplomatije se smatra osnovnim delom "diplomatskog zanata" i bazičnom funkcijom diplomatije. Pregovaranje je u tesnoj vezi sa postizanjem diplomatskih rešenja za većinu kriznih situacija u međunarodnim odnosima. U ovom smislu pregovaranje ima za cilj postizanje diplomatskog "rešenja", po pravilu kompromisa ili sporazuma, kojim se određeni problem parcijalno ili celovito rešava ili prevazilazi. Ovde se ispoljava veza politikologije i međunarodnog prava. Ceo kontekst se posmatra kroz dinamičku prizmu i sistemski determinisan proces. Pored pregovaranja, pruža se i presek razvoja drugih tehnika i sredstava diplomatije, čime se upotpunjuje građa potrebna za razmatranje discpline uvod u diplomatiju i objašnjenje fenomena diplomatije.

Peta Glava monografije izlaže osnove diplomatskog prava iz Konvencije o diplomatskim odnosima iz 1961. Tu su kodifikovane sve bitne norme, ustanove i pravila diplomatije i diplomatskih odnosa. Iz ove glave veoma dobro uočavamo ukupan rezultat razvoja pravila i bitnih ustanova diplomatije. Poseban status diplomatskih misija i diplomata predstavlja pravni sistem koji je neodvojivo vezan za svojstva državne suverenosti i nezavisnosti koja su u relaciji sa međunarodno - pravnim subjektivitetom iz kojeg proizilazi diplomatski status kao elemenat državno - pravne ličnosti.

Na srodan način, u Šestoj glavi monografije su izložena i kodifikovana pravila konzularnog prava. Tu se zapažaju bitne razlike između statusa i funkcija konzularnih predstavništava i predstavnika u odnosu na predhodno ovde razmatrana diplomatska predstavništva i diplomate. Ovaj poseban konzularni status je, takođe, proistekao iz međunarodno - pravnog subjektiviteta države i ovakav status, kao i diplomatski status, je element pravnog subjektiviteta.

U Sedmoj glavi su, zatim, tretirani status međunarodnih organizacija i međunarodnih službenika i diplomata. Ovaj status je bitno drugačiji od klasičnog diplomatskog stausa. Konvencija UN o privilegijama i imunitetima Ujedinjenih nacija iz 1946, bitno ograničava i specifikuje svojstva ovog zaštićenog statusa za Organizaciju i za službenike i diplomate organizacije. Ova dimenzija ima veliki značaj za teoriju i praksu diplomatije, naročito pravnu specifičnost međunarodnih organizacija kao međunarodno-pravnih subjekata, pa je ovde to tretirano kroz posebna razmatranja.

U Osmoj Glavi ove knjige, sadržan je prikaz i razmatranje Zakona o spoljnim poslovima Republike Srbije. Ovde je, uz drugo, bitno obašnjavanje kako su se pravna pravila iz međunarodnih konvencija uključila u ovaj za Srbiju važan zakon. Budući da diplomatija i funkcionisanje diplomatije ima u ovom momentu bitne zadatke za zaštitu interesa Srbije, sva rešenja i promene u zakonodavstvu Srbije u okvirima funkcionisanja spoljnih poslova imaju strateški društveni značaj. Pravno razmatranje Zakona o spoljnim poslovima dopunjuje predhodna teorijska i opšta razmatranja.

Naposletku, u monografiji sledi analitički i sintetičko - teorijski Zaključak. Ovde se sintetički prezentuju partikulrani zaključci posebnih glava monografije. Naročiti naglasak se daje razmatranju posebnih zaključaka koji se odnose na Zakon o spoljnim poslovima Republike Srbije, kao i savremenim trendovima u razvoju diplomatske teorije i prakse.

IZ SADRŽAJA


 • UVOD 9
 • GLAVA I 13
 • DEFINICIJE OSNOVNIH KATEGORIJA 13
 • I.1. Definicija pojma Diplomatije 13
 • I.2. Odnos diplomatije i spoljne politike 19
 • I.3. Osvrt na definicije ostalih osnovnih pojmova 24
 • I.4. Opšte karakteristike uspostavljanja diplomatskog odnosa 34
 • I.5. Promenljive i faktori diplomatije i spoljne politike 36
 • GLAVA II 43
 • REALISTIČKA I LIBERALNA DOKTRINA I TEORIJA DIPLOMATIJE 43
 • II.1. Doktrine o diplomatiji u svetlu spoljno - političke teorije 43
 • II.2. Realistička i neorelastička teorija diplomatije 45
 • II.2.1 Diplomatske teorije Kara, Vajta i Morgentaua 45
 • E.H. Car (E.H. Carr) 45
 • M. Wight 49
 • H. Morgentau 53
 • II.2.2 Diplomatska i spoljno - politička teorija K. N. Waltza i teorija sistema 63
 • II.2.3 Diplomatsko- teorijska kritika realizma i teorija "Interdependence" i novije teorije sistema (Relacionizam) 76
 • II.2.4 Osnove izgradnje dijalektičko-sistemskog relacionističkog metoda 85
 • a) Osnove relacionističko-dijalektičke filozofije i metoda 86
 • b) Osnove relacionističko-dijalektičke teorije diplomatije 91
 • GLAVA III 97
 • KRATAK ISTORIJAT BITNIH ELEMENATA I ASPEKATA DIPLOMATIJE 97
 • III.1. Istorijat korena savremene diplomatije 99
 • III.2. Prikaz razvoja osnovnih dimenzija savremene diplomatije 106
 • III.3. Jugoslovenska diplomatija između dva svetska rata 115
 • III.4. Prikaz razvoja osnovnih dimenzija diplomatije posle Drugog Svetskog rata sa osvrtom na jugoslovensku diplomatsku aktivnost 121
 • III.5. Prikaz razvoja moderne diplomatske aktivnosti u međunarodnoj zajednici, raspad Jugoslavije i stavaranje novog diplomatskog i međunarodnog poretka 143
 • GLAVA IV 159
 • SREDSTVA, METODE I TEHNIKE DIPLOMATIJE 159
 • IV.1. Načelno razdvajanje sredstva, metoda i tehnika diplomatije 159
 • IV.2. Metode i tehnike diplomatije 160
 • IV.2.1 Metode predstavljanja 161
 • IV.2.2 Metode pregovaranja 164
 • IV.3. Sredstva i tehnike diplomatije 177
 • IV.3.1 Jezik diplomatije 178
 • IV.3.2 Diplomatski instrumenti kao sredstvo komunikacije (demarši i diplomatske note) 179
 • GLAVA V 185
 • KONVENCIJA O DIPLOMATSKIM ODNOSIMA IZ 1961. GODINE 185
 • GLAVA VI 203
 • KONVENCIJA O KONZULARNIM ODNOSIMA IZ 1963. GODINE 203
 • GLAVA VII 233
 • KONVENCIJA O PRIVILEGIJAMA I IMUNITETIMA UN IZ 1946. GODINE 233
 • GLAVA VIII 243
 • ZAKON O SPOLJNIM POSLOVIMA REPUBLIKE SRBIJE 243
 • VIII.1. Osnovne odredbe zakona 243
 • VIII.2. Komentar na Zakon o spoljnim poslovima 280
 • Zaključak 285
 • Bibliografija 293
 

Posetite štand

AGM KNJIGE

na SAJMU KNJIGA u Beogradu

20-27.10.2019.

HALA 2 - štand 2207 i

HALA 4, štand 4021

POZIVNICA ZA SAJAM KNJIGA

U ponudi su sva izdanja Saobraćajnog fakulteta Beograd za Srbiju i inostranstvo

Kатаlоg izdanja (PDF)
Novi naslovi u pripremi

1. Tolerancije naleganja i stezni spojevi
- Spasoje Drapić

2. Nemačko srpski rečnik poljoprivrede, ekologije, šumarstva, lova, ribolova
- Dušan Mihajlov

3. Srpsko nemači rečnik poljoprivrede, ekologije, šumarstva, lova, ribolova
- Dušan Mihajlov

4. Kuće veka
- Milenko Pajević

5. Planiranje i kontrola investicija u preduzeću
- Vladimir Novaković

6. Prozori
- Andreja Marić

Knjige iz uvoza

Vodosnabdevanje naselja (vodoopskrba naselja)

Vodosnabdevanje naselja (vodoopskrba naselja)Planiranje projektovanje, upravljanje, obrada vode
Autori: Jrue Margeta
Izdavač: Gradjevinski fakultet Split
Godina: 2010
Br.strana: 738
Povez: tvrd
Format: B-5
Fotografije: crno bele
Cena: 6480,00 rsd

Snabdevanje vodom je , kao inženjerski zadatak, svakodnevna aktivnost u naseljima - bez nje nema sigurnog i dobrog življenja u ovim sredinama. Knjiga obrađuje problematiku vodosnabdevanja naselja, sadrži i obradjuje sve aspekte ove problematike od planiranja, proejtkovanja i gradnje do upralvjanja kao i sve elemente i funkcije vodovodnih sistema od zahvatanja vode, obrade vode, transporta, spremanja do raspodele. To znači da se na jednom emstu mogu pronaći informacije nužne za rešavanje problema vodosnabdevanja naselja.

Opširnije...
Developed by: Pixelised.net
Copyright © 2008 - 2010 AGM knjiga d.o.o. Designed by: Pixelised.net