Izdanja AGM Knjige

Čovek između bolesti i stvaralaštva

  Autor:    Stevan P. Petrović

  Izdavač:   AGM knjiga
  Godina:     2019.
  Br.strana: 254
  Povez:       broš
  Fotografije:  crno bele
  ISBN:   978-86-6048-011-1    / Sifra 1111
  Cena :   1100,00 rsd /9 e


PDF sadržaj i odlomak

Medicna i umetnost na prvi pogled čudna sprega dve raznorodne delatnosti, od kojih je jedna većim delom materijalna i konkretna a druga u mnogim svojim manifestacijama transcendentna i po svom poreklu teško dokučiva - imaju niz obaveznih dodirnih tačaka, jer je čovek stvaralac istovremeno i čovek biološko biće.

Autor  je,  godinama,  čitajući odabrana dela svetske literature ili gledajući platna velikih slikara po čuvenim evropskim i našim galerijama, došao do zaključka, da odnos između umetničkog dela i njegovog duševnog ili telesnog zdravlja nije zanemarljiv. U tom smislu, koristio se dvema metodama: upoređujući biografske podatke sa njihovim delom došao je do sasvim pouzdanih podataka o odnosu između umetnika i svekolikih manifestacija njegovog dela. Pri tom, shvatio je da umetnik nije nikakav posrednik između božanske stvaralačke iskre u sebi i svog dela, već da je delo u potpunosti njegov proizvod, uključujući tu i njegovo zdravlje i njegovu bolest.

Druga metoda bila je direktan  razgovor sa živim umetnicima. U tom smislu,  imao je sreću da je lično poznavao nekoliko zaista priznatih velikana,  iz sveta dramske i likovne umetnosti iz prve ruke, kako se to kaže, i došao do dragocenih podataka koji su formirali neke nejgove stavove o umetnosti.

Svi ti podaci su ga uveravali da je umetnik, kao i svako drugo ljudsko biće, jedinstvena i neponovljiva celina i da u svim svojim radnjama, bilo svakodnevnim i običnim ili kreativnim i nesvakodnevnim, reaguje kao celina.

Čitajući ovu knjigu, čitaoci će shvatiti da sve što se dešava u glavama ljudi, kriv je ČOVEK.

Sve abnormalnosti koje se dešavaju, kreirao je ČOVEK.

Statika i stabilnost konstrukcija POPUST El. pošta

Statika i stabilnost konstrukcijaAutori: prof. dr sc. Slavko Zdravković
Izdanje: AGM KNJIGA
Godina: 2013
Br.strana: 305
Povez: mek
Format: B-5
Fotografije: crno bele
Cena: 1430,00 rsd / 12,50 eur  za Studente sa popustom 990,00

Materija obrađena u ovoj knjizi je aktuelna zbog zahteva najnovijih tehničkih propisa. Naime, određivanje uticaja po teoriji drugog reda, nalaženje kritičnog opterećenja i dužine izvijanja štapova je neophodno iz razloga zadovoljavanja zahteva najnovijih standarda za stabilnost okvirnih čeličnih nosača, Pravilnika o tehničkim normativima za beton i armirani beton (,,Sl. list SFRJ’’ br. 11/1987), kao i primene najnovijih standarda za projektovanje i izvođenje konstrukcija od monolitnog drveta i ploča, kao i drugih vrsta konstrukcija.


Knjiga je sastavljena iz četiri dela. Deo I - Statika konstrukcija sastoji se od sedam poglavlja. U prvom i drugom poglavlju iznete su osnovne pretpostavke i osnovne jednačine teorije konačnih deformacija, teorije drugog reda i teorije prvog reda pravog štapa, pri čemu je uveden i objašnjen pojam linearizovane teorije drugog reda pravog štapa. U trećem poglavlju uvedena je i razrađena metoda početnih parametara pritisnutog i zategnutog pravog štapa konstantnog momenta inercije izloženog raznim vrstama transverzalnog opterećenja i temperaturnim uticajima. U četvrtom poglavlju je izložena teorija drugog reda pravog štapa promenljivog momenta inercije i promenljive aksijalne sile duž ose štapa, a rešenje se dobija primenom prenosnih matrica ili integro-diferencnog postupka, što je ilustrovano na numeričkim primerima. U petom poglavlju dat je proračun sistema pravih štapova po teoriji drugog reda primenom metode deformacije. Najpre su izvedene i u tabelama date one iste konstante štapova iz metode deformacija, za štapove tipa ,,k’’ ,,g’’ i ,,s’’ , samo za slučaj proračuna po teoriji drugog reda. Na osnovu uglova obrtanja na krajevima proste grede iz trećeg poglavlja, u petom poglavlju su izračunate i u tabelama date vrednosti momenata uklještenja po teoriji drugog reda za razne vrste transverzalnog opterećenja i temperaturne uticaje štapa. Na kraju ovog poglavlja dato je više numeričkih primera za razne statičke sisteme opterećene, osim transverzalnog opterećenja, i dejstvima od sleganja oslonaca, temperaturnih promena i temperaturnih razlika, pri čemu su predočene razlike u vrednostima presečnih sila po teoriji prvog i teoriji drugog reda. U šestom poglavlju date su uticajne linije za momente savijanja nekih osnovnih sistema po teoriji drugog reda. U sedmom poglavlju su izvedene osnovne jednačine krivog štapa po linearizovanoj teoriji drugog reda, i razrađeno rešavanje problema primenom integralnih jednačina. Na numeričkom primeru plitkog dvozglobnog luka velikog raspona, u kojem su predočene razlike u vrednostima presečnih sila sračunatih po teoriji drugog i teoriji prvog reda.

Deo II nosi naziv Stabilnost konstrukcija, a sačinjavaju ga poglavlja od osam do jedanaest. U osmom poglavlju objašnjeni su razlozi proučavanja elastične stabilnosti i objašnjen pojam kritičnog opterećenja i njegova analitička formulacija u formi kako je to uveo akademik Milan Đurić. U devetom poglavlju je predstavljeno rešavanje stabilnosti pravogštapa konstantnog poprečnog preseka primenom metode početnih parametara. U okviru ovog poglavlja urađeno je nekoliko numeričkih primera, među kojima je i rešavanje stabilnosti grede na elastičnoj podlozi. U desetom poglavlju su izloženi postupci i numerički primeri proračuna pravog štapa promenljivog momenta inercije i promenljive aksijalne sile duž ose štapa primenom prenosnih matrica ili integro-diferencnog postupka. U jedanaestom poglavlju pokazano je određivanje kritičnog opterećenja i dužine izvijanja sistema pravih štapova, pri čemu je rešavan homogen problem statike konstrukcija po teoriji drugog reda iz petog poglavlja ove knjige. Na više numeričkih primera ilustrovano je određivanje kritičnog opterećenja za sistem pravih štapova, kao i dužina izvijanja.

Deo III sadrži odabrana poglavlja Stabilnosti konstrukcija 12, 13, 14 i 15. U poglavlju 12 obrađena je geometrijska imperfekcija statičkih sistema. U poglavlju 13 obrađena je Stabilnost linijskih nosača u ravni po linearizovnoj teoriji drugog reda primenom metode konačnih elemenata. U poglavlju 14 je obrađena stabilnost aksijalno pritisnutih tankozidnih štapova otvorenog poprečnog preseka, imajući u vidu sve veći značaj ovakvih elemenata konstrukcija u vazduhoplovstvu, brodogradnji i raznim oblastima građevinarstva. Budući da je gubitak stabilnosti tankozidnih štapova otvorenog poprečnog preseka u opštem slučaju uslovljen istovremenim savijanjem i uvijanjem uz deplanaciju poprečnih preseka štapova, što dovodi do pomeranja napadnih tačaka spoljašnjih sila i smanjenja njihovih kritičnih vrednosti, to se ova materija može uklopiti u prethodno obrađene sadržaje po teoriji drugog reda. U poglavlju 15, data je opšta teorija stabilnosti ploča.

U IV delu date su tabelarno numeričke vrednosti potrebne pri numeričkom rešavanju onih zadataka za koje je potrebno primeniti teoriju drugog reda, i to kako pri određivanju statičkih uticaja, tako i pri određivanju kritičnog opterećenja.

Iz sadržaja:
I DEO - STATIKA KONSTRUKCIJA
1. OSNOVNE PRETPOSTAVKE TEORIJE KONAČNIH DEFORMACIJA, TEORIJE DRUGOG REDA I TEORIJE PRVOG REDA
2. OSNOVNE JEDNAČINE TEORIJE KONAČNIH DEFORMACIJA, TEORIJA DRUGOG REDA I TEORIJA PRVOG REDA


 • Osnovne jednačine teorije konačnih deformacija.
 • Osnovne jednačine teorije drugog reda i diferencijalna jednačina pravog štapa po teoriji drugog reda
 • Osnovne jednačine teorije prvog reda i njihova povezanost sa osnovnim jednačinama teorije drugog reda prema M. Đuriću 19

3. TEORIJA DRUGOG REDA PRAVOG ŠTAPA KONSTANTNOG MOMENTA INERCIJE i KONSTANTNE AKSIJALNE SILE 22

 • Metoda početnih parametara za pritisnut štap opterećen transverzalnim opterećenjem..
 • Metoda početnih parametara za zategnut štap opterećen transverzalnim opterećenjem..
 • Metoda početnih parametara za pritisnut i zategnut štap opterećen temperaturnim razllikama
 • Primena metode početnih parametara za slučaj prekidnog opterećenja.
 • Numerički primer 44

4. TEORIJA DRUGOG REDA PRAVOG ŠTAPA KONSTANTNOG MOMENTA INERCIJE i KONSTANTNE AKSIJALNE SILE

 • Štap sa skokovitom promenom poprečnog preseka: primena prenosnih matrica.
 • Numerički primer
 • Štap sa kontinualno promenljivim momentom inercije: primena integro - diferencnog postupka
 • Numerički primer 57

5. PRORAČUN SISTEMA PRAVIH ŠTAPOVA PO TEORIJI DRUGOG REDA PRIMENOM METODE DEFORMACIJA

 • Određivanje konstanti pritisnutih štapova tipa „k“, tipa ,,g“ i tipa ,,s“.
 • Određivanje konstanti zategnutih štapova tipa “k”, “g” i “s”.
 • Određivanje momenata uklještenja i pritisnutih i zategnutih štapova za razne vrste transverzalnog opterećenja.
 • Određivanje momenata uklještenja i pritisnutih i zategnutih štapova usled temperaturnih razlika .
 • Uslovne jednačine za određivanje deformacijski neodređenih veličina.
 • Numerički primer 77

6. UTICAJNE LINIJE ZA MOMENTE SAVIJANJA PRAVOG ŠTAPA PO TEORIJI DRUGOG REDA

 • Numerički primeri - primena uticajnih linija.

7. REŠENJE ZA KRIV ŠTAP PREMA TEORIJI DRUGOG REDA PRIMENOM METODE INTEGRALNIH JEDNAČINA

 • Osnovne jednačine krivog štapa po linearizovanoj teoriji drugog reda.
 • Integralne jednačine krivog štapa po teoriji drugog reda i njihovo rešavanje.
 • Momenti savijanja krivog štapa po teoriji drugog reda.
 • Numerički proračun proveden na primeru plitkog dvozglobnog paraboličnog luka velikog raspona
 • Komentar rezultata dobijenih numeričkim primerom i zaključci


II DEO - STABILNOST KONSTRUKCIJA
8. POJAM ELASTIČNE STABILNOSTI 158

 • Uvodna razmatranja.
 • Pojam kritičnog opterećenja.
 • Analitička formulacija kritičnog opterećenja prema M. Đuriću.

9. STABILNOST PRAVOG ŠTAPA KONSTANTNOG POPREČNOG PRESEKA..

 • Sopstvene vrednosti i sopstvene funkcije.
 • Rešenje problema stabilnosti pravog štapa konstantnog poprečnog preseka primenom metode početnih parametara

10. STABILNOST PRAVOG ŠTAPA PROMENLJIVOG MOMENTA INERCIJE I PROMENLJIVE AKSIJALNE SILE DUŽ OSE ŠTAPA

 • Štap sa skokovitom promenom poprečnog preseka: primena prenosnih matrica.
 • Numerički primeri 171
 • Štap sa kontinualno promenljivim momentom inercije: primena integro-diferencnog postupka
 • Numerički primeri 178

11. REŠENJE PROBLEMA STABILNOSTI SISTEMA PRAVIH ŠTAPOVA PRIMENOM METODE DEFORMACIJA

 • Određivanje kritičnog opterećenja za sisteme štapova.
 • Numerički primeri određivanja kritičnog opterećenja za sisteme štapova.
 • Određivanje dužine izvijanja.


III DEO - ODABRANA POGLAVLJA STABILNOSTI KONSTRUKCIJA
12. UTICAJ GEOMETRIJSKE IMPERFEKCIJE NA STABILNOST STATIČKIH SISTEMA.. 206

 • O imperfekciji uopšte.

13. ANALIZA STABILNOSTI LINIJSKIH NOSAČA U RAVNI PO LINEARIZOVANOJ TEORIJI DRUGOG REDA PRIMENOM METODE KONAČNIH ELEMENATA..
14. STABILNOST TANKOZIDNIH AKSIJALNO PRITISNUTIH ŠTAPOVA OTVORENOG PROFILA

 • Diferencijalne jednačine ravnoteže deformisanog štapa.
 • Kritične sile izvijanja tankozidnog štapa.
 • Numerički primer.

15. OPŠTA TEORIJA STABILNOSTI PLOČA..

 • Naprezanje na savijanje.
 • Naprezanje u ravni
 • Istovremeno naprezanje od savijanja i naprezanje u ravni

IV deo - TABELE NUMERIČKIH VREDNOSTI POTREBNIH PRI REŠAVANJU ZADATAKA PO TEORIJI DRUGOG REDA 233

 


Zbog problema kontakt forme

porudzbine saljite direktno na email

agmknjiga@gmail.com 

ili pozvati telefonom

+381658470725, +381112618554

U ponudi su sva izdanja Saobraćajnog fakulteta Beograd za Srbiju i inostranstvo

Kатаlоg izdanja (PDF)
Novi naslovi u pripremi

1. Solid Cam
    Slaviša Ivanović


2. Pneumatika 
    Slaviša Ivanović

3. Autocad 2007
    Slaviša Ivanović

4. Kuće veka
     Milenko Pajević

5. Planiranje i kontrola investicija u preduzeću
    Vladimir Novaković

6. Tolerancije naleganja i stezni spojevi
     Spasoje Drapić

7. Tehničko crtanje sa nac.geomet. i komp.grafikom
     Slaviša Ivanoviđ

8. Mali leksikon psihološko-psihijat.i pravnih pojm.
    Stevan P. Petrović

9. Klasicizam u domaćoj arhitekt. XIX i XX veka
    Goran Polovina  USKORO

10. Rečnik riboloba ES i SE
     Branko Vukičević


Knjige iz uvoza

Stan u potkrovlju- Majstor na kvadrat 3

Stan u potkrovlju- Majstor na kvadrat 3Urednik: Tomislav Toth

Godina: 2008
Strana: 129
Povez: tvrd
Format: A-4

cena 880.00 rsd

Kako je potkrovlje prostor posebnog uživanja u kojem se oblikuju bitno drukčiji ambijenti od onih u klasičnom stanu, taj kreativni, a ipak jednostavniji deo dostupan je na brojnim bogato ilustrovanim stranama. Međutim, priča o tome kako i zašto nešto funkcioniše što nam može doneti brige i štetu ili pak dobit i zadovoljstvo – i danas je retkost.
Pomogne li samo jedno poglavlje ove knjige da pravilno rešite svoj problem, ona je ispunila svrhu.
Knjiga se bazira na člancima časopisa Majstor i obiluje velikim brojemm fotografija u boji.

Opširnije...
Developed by: Pixelised.net
Copyright © 2008 - 2010 AGM knjiga d.o.o. Designed by: Pixelised.net