Izdanja AGM Knjige

Operacioni menadžment

Operacioni menadžmentAutor: Dr Zoran Radojević, red.prof.

Godina: 2010.
Br.strana: 212
Povez: mek
Format: B-5
Cena: 990.00 rsd // 8,60 EUR


Ova knjiga obuhvata razmatranja svih oblasti procesa realizacije operacionog menadžmenta koji se susreće u proizvodnji i u svim uslužnim delatnostima. Uz objašnjenje šta je operacioni menadžment, gde se susreće u proizvodnji i u uslužnim delatnostima i kako se koristi da osavremeni postojeća tehnološka rešenja, pa sve do izbora optimalnog postupka realizacije. Po ugledu na zapadna istraživanja, u knjizi je dato više primera iz prakse, što će biti od značaja budućem čitaocu. Prikaz upravljanja kvalitetom nam govori da je neophodno ispunjenje zahteva kvaliteta, jer isti utiče na zahteve kupaca. Kontrolisanje i usavršavanje rada je strategija buduće proizvodnje i davanja usluga.

Opširnije...
Sanacija klizišta i nedovoljno nosivog tla El. pošta

Sanacija klizišta i nedovoljno nosivog tlaAutori: dr Petar Mitrović
Izdanje: AGM KNJIGA
Godina: 2013.
Br.strana: 492
Povez: mek
Format: B-5
Fotografije: crno bele
Cena: 2420,00 rsd / 21 eur    popust 1936,00 rsd

Autor je svojim višedecenisjkim radom na problemima koji se tretiraju u knjizi, stekao izuzetno iskustvo kao istraživač, projektant i inženjer koji je pratio i nadzirao radove na realizaciji radova projektovanih objekata vezane pretežno za putnu infrastrukturu. Knjiga predstavlja sintezu ranijih publikovanih knjiga koje su se odnosile na neke segmente obrađene i u ovoj knjizi. Sinteza se odnosi i na mnoštvo projekata urađenih za objekte ne samo u Srbiji već šire i u regionu.

Knjiga obuhvata široku problematiku iz domena geotehnike i predstavlja značajan je doprinos predmetne oblasti. Knjiga u značajnoj meri objašnjava složene uslove međusobnog (interakcijskog) delovanja prirodne-geološke sredine i građevinskih objekata. Ona obuhvata najvažnije uticaje koji se tiču stabilnosti terena i to: stabilnost terena u pogledu klizanja, stabilnost terena u pogledu dozvoljenih nosivosti i pojave likvefakcije u peskovitom tlu zasićenom vodom.

U knjizi nisu posebno izdvojena poglavlja kaja bi bila naslovljena kao Teorijske osnove koje se koriste kao podloga za rešavanje praktičnih problema ali su one prikazane uz pojedine primere rešenja problema stabilnosti terena i objekata. Pri tome su u sažetom obliku data teorijsko razmatranje iz domena mehanike tla i mehanike stena u funkciji adekvatnog razumevanja problema koji se javljaju u tlu i manifestuju na objektima. To je uslovilo mestimično ponavljanje teorijskih osnova ali ono doprinosi lakšem rešavanju konkretnih problema u projektantskoj praksi.

Najvažniji deo knjige predstavljaju primeri sanacije nestabilnih terena. Mnoštvo detaljno prikazanih i analiziranih primera je plod dugogodišnjeg rada autora u rešavanju mnogih praktičnih problema, i njegovog bogatog iskustva na rešavanju problema sa kojima se susretao u praksi. On je svoje bogato iskustvo pretočio ne samo u mnoštvo projekata i angažovanja na terenu pretežno u domenu geotehnike, već je to pretočio u ovu knjigu.

Od posebnog značaja je i to što je većina obrađenih primera takva da čine celinu uključujući istraživanja i interpretaciju rezultata, projektovanje sanacionih mera, i izvođenje projektnih rešenja.

U knjizi su razmatrani i konstrukcijski aspekti projektnih rešenja, na primer potporne konstrukcije, ali i neka alternativna rešenja u cilju odabira optimalnih rešenja sanacije.

Knjiga nesumnjivo omogućuje korisnicima:
Produbljenije proučavanje i razumevanje prirodnih procesa u terenu i svojstava stenskih masa u sklopu realnih prirodnih sredina, sa naglaskom na hazarde koji u njima nastaju (klizanje terena, likvefakcija i dr.);
proučavanje i ugled za korišćenje primenjenih postupaka/metodologija projektovanja da bi se sprečili nepovoljni prirodni uticaji na građenje objekata i njihovu globalnu stabilnost.

Publikovanjem ove knjige koja predstavlja sintezu teorijskog - istraživačkog i praktičnog rada u oblasti stabilnosti klizišta i nedovoljno nosivog tla i smanjenjem rizika usled delovanja najčešćih geotehničkih hazarda biće sačuvana dragocena građa od posebne koristi za praksu. Pored toga knjiga može korisno poslužiti i studentima naročito usmerenja na Geotehniku inženjerima geologije ali i građevinskim inženjerima usmerenja za Saobraćajnice, Konstrukcije ali i za neke aspekte Hidrotenike.

Ona će biti od osobite koristi stručnjacima iz oblasti geotehnike i šire građevinarstva pri projektovanju građevinskih objekata i sanacionih rešenja na sprečavanju negativnih uticaja na objekte i za povećanje stabilnosti terena i konstrukcija.

Recenzenti:


  • Dr. Sc. Radomir FOLIĆ, dipl. Inž. građ. Profesor Emeritus Univerziteta u Novom Sadu, redovni član Inženjerske akademije Srbije I dopisni član Vojvođanske akademije nauka I umetnosti.
  • Dr. Sc. Slobodan ĆORIĆ, dipl. Inž. građ. Profesor Rudarsko geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  • Dr. Sc. Milinko VASIC, dipl. ing. geol. Profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu


1. UVOD
2. TEREN - NJEGOVA SVOJSTVA I FENOMENI

2.1. TEREN KAO SREDINA ZA MOGUĆNOST OFORMLJENJA KLIZIŠTA
2.2. GEOLOŠKA GRAĐA ZEMLJINE KORE
2.3. PRIRODNI TERENI
2.4. PRIRODNE KONSTRUKCIJE TERENA I ANALIZA NJIHOVE STABILNOSTI
2.5. ANALIZA STABILNOSTI TERENA
2.6. AGENSI KOJI DELUJU DESTRUKTIVNO NA STABILNOST TERENA
2.7. PODZEMNE VODE I FENOMENI NASTALI U TLU NJENIM UTICAJEM
2.8. UTICAJ POVRŠINSKIH TOKOVA NA STABILNOST TERENA
2.9. PARAMETRI KOJI SE KORISTE PRI GEOTEHNIČKIM ANALIZAMA
2.10. METODE ZA PRORAČUNE SILA PRITISKA TLA I STENA
3. SEIZMIČNOST TERENA I LIKVEFAKCIJA TLA
3.1. SEIZMIČNOST TERENA
3.2. LIKVEFAKCIJA TLA
3.3. RIZIK I HAZARD KOD KLIZIŠTA
4. METODOLOGIJA IZUČAVANJA NESTABILNOSTI TLA I PRINCIPI PROJEKTOVANJA
4.1. METODOLOGIJA IZUČAVANJA KLIZIŠTA I PRINCIPI SANACIJA
4.2. PRINCIPI PROJEKTOVANJA SANACIJA KLIZIŠTA
4.3. PRINCIPI PROJEKTOVANJA SANACIJA PO EVRONORMAMA (EC) 7 I 8
4.4. OZNAKE, NAZIVI, TERMINI I POJMOVI KOD KLIZIŠTA
5. SANIRANJE TERENA
5.1. SANACIJE POKRENUTIH TERENA PRERASPODELOM MASA TLA ILI STENA
5.2. INJEKTIRANJE TERENA PO POSTUPAKU „JET GRAUTING“
5.3. POTPORNE KONSTRUKCIJE
5.4. PLITKO FUNDIRANE POTPORNE KONSTRUKCIJE. ANALIZA OBLIKA I RACIONALIZACIJA I OPTIMIZACIJA
5.5. VRSTE I OPTIMIZACIJA PLITKO FUNDIRANIH POTPORNIH KONSTRUKCIJA
5.6. PRIORDNI TERENI I POTPORNE KONSTRUKCIJE
5.7. INTERAKCIJA IZMEĐU POTPORNIH KONSTRUKCIJA I TLA
5.8. GEOSTATIČKI PRORAČUNI PLITKO FUNDIRANIH POTPORNIH KONSTRUKCIJA
5.9. POTPORNI, DISKONTINUALNI ZIDOVI OD ARMIRANOG BETONA (AB)
5.10. POTPORNI ZIDOVI OD GABIONA I ANKEROVANIH GABIONA
5.11. PRINCIPI ARMIRANJA TLA
5.12. PLITKO FUNDIRANE POTPORNE KONSTRUKCIJE SA VERTIKALNIM LICEM I ČVRSTOM OBLOGOM OD TLA I GEOSINTETIKE (GEOMREŽA, GEOTEKSTIL, GEOTRAKE, GEOMREŽE SA UPREDENIM VLAKNIMA, ITD.)
5.13. GEOARMATURA ZA ARMIRANJE TLA
5.14. MODEL ZA PRORAČUN STABILNOSTI POTPORNE KONSTRUKCIJE OD ARMIRANOG TLA SA VERTIKALNIM LICEM I OBLOGOM
5.15. POTPORNE KONSTRUKCIJE OD TLA I GEOMREŽE, SA KOSIM LICEM BEZ OBLOGE I SA GEOSTATIČKIM PRORAČUNOM
5.16. PROVERA KONSTRUKCIJA OD ARMIRANOG TLA NA SEIZMIČKE UTICAJE
5.17. PLITKO FUNDIRANE POTPORNE KONSTRUKCIJE OD ARMIRANOG BETONA ANKEROVANE GEOMREŽAMA
5.18. PLITKO FUNDIRANE POTPORNE KONSTRUKCIJE OD TEKSOL-a
5.19. PLITKO FUNDIRANI POTPORNI ZIDOVI MIKROARMIRANI SA ČELIČNIM ILI PLASTIČNIM VLAKNIMA
5.20. DUBOKO FUNDIRANE POTPORNE KONSTRUKCIJE (KLASIFIKACIJA, SVOJSTVA I FUNKCIONALNOST).
5.21. ANALIZA LOCIRANJA PLITKO ILI DUBOKO FUNDIRANIH POTPORNIH KONSTRUKCIJA NA PADINI
5.22. ANALIZA STABILNOSTI DUBOKO FUNDIRANE POTPORNE KONSTRUKCIJE METODOM KONAČNIH ELEMENATA ( MKE ).
5.23. DUBOKO FUNDIRANE POTPORNE KONSTRUKCIJE NA AB BUNARIMA.
5.24. ANALIZA STABILNOSTI DUBOKIH DISKONTINUALNIH POTPORNIH KONSTRUKCIJA (ŠIPOVI, DIJAFRAGME), OPTEREĆENIH HORIZONTALNOM SILOM, METODOM MODULA REAKCIJE TLA
5.25. ANALIZA NOSIVOSTI (DIMENZIONISANJE) BETONSKIH ELEMENATA (ŠIPOVI, DIJAFRAGME), OPTEREĆENIH HORIZONTALNOM SILOM (PRITISKOM TLA), METODOM KOEFICIJENTA REAKCIJE TLA PO WINKLER-U
5.26. ANALIZA NOSIVOSTI BETONSKIH ELEMENATA (ŠIPOVI, DIJAFRAGME), OPTEREĆENIH HORIZONTALNOM SILOM (PRITISAK TLA), METODOM KOEFICIJENTA REAKCIJE TLA POSTUPKOM FRANCUSKOG INSTITUTA L.C.P.L.
5.27. ANALIZA PRITISKA STENSKOG BLOKA PRI GRANIČNOM STANJU
5.28. SANACIJA STENSKIH BLOKOVA SIDRIMA I ANKERIMA..
5.29. ANALIZA STABILNOSTI OSULINSKIH TERENA
5.30. SANACIJE KLIZIŠTA ANKEROVANJEM I SIDRENJEM.
5.31. SANACIJA KOSINA USEKA I ZASEKA
7. DRENIRANJE TERENA U SVRHU SANACIJE I MELIORACIJE
7.1. DRENIRANJE TERENA U SVRHU SANACIJE I MELIORACIJE
7.2. UOBIČAJENE POJAVE I KRETANJA SLOBODNIH VODA U ZEMLJINOJ KORI
7.3. VRSTE DRENAŽA I NAČINI DRENIRANJA
7.4. DRENIRANJE TERENA DRUGIM NAČINIMA
7.5. ISPUNA DRENAŽNIH ROVOVA
7.6. HIDROGEOLOŠKE ANALIZE
7.7. HIDROGEOLOŠKE I HIDRODINAMIČKE ANALIZE I PRORAČUNI KOD SISTEMA DRENAŽNIH ROVOVA
7.8. ANALIZA HETEROGENOSTI I ANIZOTROPNOSTI TERENA, U SMISLU PROPUSTLJIVOSTI ZA VODU
7.9. VERTIKALNO DRENIRANJE TERENA
7.10. UTICAJ DRENAŽA NA STABILNOST TERENA
7.11. PRITISAK TLA NA RAZUPRTE DRENAŽNE ROVOVE
8. ZAŠTITA TERENA OD EROZIJE
8.1. ZAŠTITA TERENA OD EROZIJE
8.2. ZAŠTITNE MERE
9. MELIORACIJE I SANACIJE NEDOVOLJNO NOSIVIH TLA
9.1. MELIORACIJE I SANACIJE NEDOVOLJNO NOSIVOG TLA PREKO KOGA SE GRADI PUTNI, ŽELEZNIČKI ILI HIDROTEHNIČKI NASIPI
9.2. NUMERIČKA KLASIFIKACIJA NEDOVOLJNO NOSIVOG TLA.
9.3. GEOSTATIČKI PRORAČUNI STABILNOSTI NASIPA IZVEDENOG NA NEDOVOLJNO NOSIVOM TLU
9.4. SANACIJA NEDOVOLJNO NOSIVOG TLA
9.5. 68. IZRADA NASIPA NA ARMIRANO BETONSKIM (AB) ŠIPOVIMA U SADEJSTVU SA GEOTEKSTILOM PRI PREMOŠĆAVANJU NEDOVOLJNO NOSIVOG TLA.
9.6. PRIMENA GEOSITETIČKOG MATERIJALA PRI STABILIZACIJI I KONSOLIDACIJI TERENA POMOĆU ŠLJUNČANIH ŠIPOVA VEĆIH PREČNIKA OBMOTANIH GEOTEKSTILOM
9.7. UPOTREBA EKSPANDIRANOG POLISTIRENA (EPS-a, STIROPOR-a) PRI IZRADI NASIPA PUTA ILI ŽELEZNIČKE PRUGE PREKONEDOVOLJNO NOSIVOG TLA
9.8. PRIMENA STIROPORA KOD IZRADE PLITKO I DUBOKO FUNDIRANIH POTPORNIH KONSTRUKCIJA I PRI REKONSTRUKCIJI (PROŠIRENJU) PUTA.
9.9. GEOSTATIČKI PRORAČUN STABILNOSTI NASIPA OD STIROPORA
10. LITERATURA
11. IZVEŠTAJ RECENZENATA

 


Zbog problema kontakt forme

porudzbine saljite direktno na email

agmknjiga@gmail.com 

ili pozvati telefonom

+381658470725, +381112618554

U ponudi su sva izdanja Saobraćajnog fakulteta Beograd za Srbiju i inostranstvo

Kатаlоg izdanja (PDF)
Novi naslovi u pripremi

1. Solid Cam
    Slaviša Ivanović


2. Pneumatika 
    Slaviša Ivanović

3. Autocad 2007
    Slaviša Ivanović

4. Kuće veka
     Milenko Pajević

5. Planiranje i kontrola investicija u preduzeću
    Vladimir Novaković

6. Tolerancije naleganja i stezni spojevi
     Spasoje Drapić

7. Tehničko crtanje sa nac.geomet. i komp.grafikom
     Slaviša Ivanoviđ

8. Mali leksikon psihološko-psihijat.i pravnih pojm.
    Stevan P. Petrović

9. Klasicizam u domaćoj arhitekt. XIX i XX veka
    Goran Polovina  USKORO

10. Rečnik riboloba ES i SE
     Branko Vukičević


Knjige iz uvoza

Geo-expo 2012 - Stanje i pravci razvoja građevinarstva

Geo-expo 2012 - Stanje i pravci razvoja građevinarstvaZbornik radova
Autor: grupa autora
Godina: 2012
Izdavač: Univerzitet u Tuzli
Br.strana: 1200 (knjigi 1 i knjiga 2)
Povez: mek
Format: B-5
Fotografije: crno bele
Cena: 3996.00 rsd

Ovaj zbornik u dva toma predstvlja skup tema koje su izložene na Drugoj mđunarodnom naučnom skupu u Tuzli 2012, godine.

Opširnije...
Developed by: Pixelised.net
Copyright © 2008 - 2010 AGM knjiga d.o.o. Designed by: Pixelised.net