Izdanja AGM Knjige

Daljinska merenja u meteorologiji

daljinska-merenja-u-meteorologiji

 Autor:  Nemanja Kovačević
 Izdavač: AGM knjiga
 Godina:  2019
 Br.strana: 316
 Fotografije: kolori
 Povez:   mek
 ISBN:    978-86-6048-012-7
 Cena :   2420,00 rsd /20 eur /    cena za studente 1760,00 / 15 eur


PDF sadržaj i odeljak

Ova knjiga je osmišljena u nameri da sveobuhvatno prikaže problematiku daljinskih merenja u meteorologiji, pre svega, korišćenje radara i satelita u meteorologiji.

U prvom delu knjige su date teorijske i praktične metode upotrebe radara, kao i drugih sistema koji rade na principu sličnom radarima – lidarima, profajlerima vetra i sodarima, dok je drugi deo knjige posvećen satelitskoj meteorologiji. Njena osnovna namena je da posluži kao udžbenik za predmet Daljinska merenja za studente treće godine smera meteorologija na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pored svoje osnovne namene, može biti od interesa i drugim korisnicima koji žele da se upoznaju ili prodube znanja o metodama istraživanja atmosfere, koristeći daljinska merenja.


Dinamička meteorologija El. pošta

Dinamička MeteorologijaAutor: Prof.dr Mlađan Ćurić
Izdavač: AGM knjiga
Godina: 2014.
Br.strana: 422
Povez: mek
Format: B-5
Fotografije: crno bele
Cena : 1760,00 rsd

Ovaj udžbenik predstavlja sveobuhvatni prikaz problematike dinamičke meteorologije. Prilikom pisanja nastojalo se da knjiga bude savremena kako po sadržaju tako i po tehničkim detaljima. Prethodno izdanje udžbenika Dinamička meteo- rologija, istog autora, objavljeno 2002. godine, prošireno je nekim poglavljima u skladu sa novim saznanjima. Neka poglavlja su izmenjena i skraćena. Knjiga je obogaćena savremeno dizajniranim slikama koje bolje ilustruju analizirane procese. Koncepcija izlaganja je takva da se najpre opisuju osnovne karakteristike atmosfere. Zatim se razmatraju osnovni zakoni kretanja vazduha u atmosferi i termodina- mika atmosfere. Iz tih osnovnih zakona izvedene su jednačine koje su fundamentalne jednačine dinamičke meteorologije, kao što su omega jednačina izražena pomoću Q vektora, jednačina tendencije geopotencijala itd. Na kraju, kao ilustracija istovremene upotrebe skupa osnovnih jednačina za nalaženje kretanja vazduha u atmosferi, opisano je kretanje vazduha u okolini orografskih prepreka različitih razmera. U obimnom dodatku mogu se naći razne korisne informacije.

U poslednjih nekoliko decenija dinamička meteorologija je značajno napredovala. Detaljnije poznavanje atmosfere omogućila su savremena satelitska merenja i detaljne kompjuterske simulacije njenog ponašanja. Na taj način su nađeni odgovori na mnoga otvorena pitanja, ali je i povećan broj kompleksnih pitanja o zakonitostima ponašanja atmosfere. U isto vreme atmosfera, i meteorologija kao nauka koja je izučava, postala je centar nauke i tehnologije uopšte, jer igra ključnu ulogu u razvoju čovečanstva. Otuda se oseća potreba da se u ovakvom delu objasne teorijske osnove tih kompleksnih procesa.
Knjiga je prvenstveno namenjena studentima meteorologije na Fizičkom fakultetu u Beogradu, a može biti od koristi i svim starijim kolegama meteorolozima. Sadržaj udžbenika prilagođen je osnovnoj nameni. Prvih sedam glava udžbenika, izdvojenih kao deo I, potpuno pokrivaju gradivo predviđeno nastavnim planom i programom za predmet Dinamička meteorologija I, dok glave 8 do 14, izdvojene kao deo II, pokrivaju gradivo predmeta Dinamička meteorologija II. Knjigu mogu koristiti i svi oni koje zanima matematičko – fizičko tumačenje osnovnih procesa u atmosferi.

Recenzenti - prof. Lazar Lazić i prof. Dejan Janc

Iz sadržaja:
DEO I
1. UVOD

 • Osnovne karakteristike atmosphere
 • Jednačina stanja za suvi vazduh
 • Jednačina stanja za vodenu paru
 • Jednačina stanja za vlažni vazduh
 • Skalarna polja u atmosferi
 • Vektorska polja
 • Interpretacija linearnog strujnog polja
 • Helmholtova teorema
 • Razmerna analiza

2. KONTINUITET VAZDUHA U ATMOSFERI

 • Jednačina kontinuiteta u pravouglom Descartesovom koordinatnom sistemu
 • Jednačina kontinuiteta u p-sistemu
 • Interpretacija divergencije vektora brzine
 • Vertikalna kretanja
 • Povezanost divergencije brzine i lokalne promene pritiska pri tlu
 • Računanje divergencije brzine kada se poznaje brzina u diskretnim tačkama
 • Divergencija u prirodnom koordinatnom sistemu
 • Kinematički granični uslov
 • Dinamički granični uslov

3. SILE KOJE DELUJU NA KRETANJE VAZDUHA U ATMOSFERI

 • Realne sile
 • Sile koje su posledice rotacije
 • Neka uobičajena slaganja sila

4. KRETANJE VAZDUHA U ATMOSFERI

 • Jednačina kretanja u sistemu koji rotira zajedno sa Zemljom
 • Razmerna analiza jednačine kretanja
 • Kretanje pod dejstvom sile zemljine teže
 • Kretanje pod dejstvom sile potiska – energija nestabilnosti
 • Kretanje pod dejstvom Coriolisove sile
 • Jednačina kretanja u cilindričnom koordinatnom sistemu
 • Jednačine kretanja u p-sistemu
 • Jednačine kretanja u prirodnom koordinatnom sistemu
 • Jednačina kretanja u sfernom koordinatnom sistemu

5. NEKE PRIMENE JEDNAČINA ZA HORIZONTALNA KRETANJA

 • Kretanje u planetarnom graničnom sloju atmosphere
 • Geostrofski vetar
 • Termički vetar Gradijentni vetar
 • Stacionarni kružni vrtlozi
 • Kvazigeostrofska jednačina kretanja

6. STATIKA ATMOSFERE

 • Primeri promene pritiska u mirnoj suvoj atmosferi
 • Promena gustine suvog vazduha sa visinom
 • Promena vlažnosti sa visinom
 • Primena barometarske visinske formule
 • Otklon ose centara niskog i visokog pritiska od vertikale

7. TERMODINAMIKA ATMOSFERE

 • Specifična toplota vlažnog vazduha
 • Unutrašnja i spoljašnja toplota isparavanja vode
 • Unutrašnja energija i entalpija vazduha
 • Entropija vazduha i vodene pare
 • Planckova i Clausius – Clapeyronova jednačina
 • Prvi princip termodinamike za element vazduha čija se masa ne menja
 • Promena temperature vazduha
 • Promena vertikalnog temperaturnog gradijenta premeštanjem slojeva vazduha
 • Promena temperature elementa vazduha prilikom politropnih procesa
 • Zagrevanje atmosfere toplotom kondenzacije

II DEO
8. HIDROSTATIČKA I HIDRODINAMIČKA NESTABILNOST ATMOSFERE

 • Hidrostatička stabilnost
 • Hidrodinamička nestabilnost

9. IZVEDENE JEDNAČINE

 • Cirkulacija
 • Jednačina vrtložnosti
 • Jednačina divergencije
 • Jednačina tendencije pritiska
 • Richardsonova jednačina
 • Kvazigeostrofski sistem jednačina
 • Jednačina tendencije geopotencijala
 • Omega jednačina
 • Q vektor
 • Ageostrofska cirkulacija
 • Idealizovani model baroklinih poremećaja

10. GRANIČNE POVRŠI U ATMOSFERI

 • Granične površi nultog reda
 • Izgled profila graničnih površi
 • Granične površi prvog reda

11. KINEMATIKA POLJA PRITISKA I VETRA

 • Kinematika polja pritiska
 • Rastavljanje linearnog polja vetra
 • Jednačine strujnica parcijalnih polja vetra
 • Jednačine strujnica nekih složenijih polja vetra
 • Trajektorija delića vazduha

12. ENERGETIKA ATMOSFERE

 • Energija polja pritiska i Bernoulli – Bjerknesova jednačina
 • Unutrašnja, gravitaciona potencijalna i kinetička energija atmosfere
 • Pretvaranje unutrašnje i potencijalne energije u kinetičku energiju divergentnog i vrtložnog kretanja
 • Disipacija kinetičke energije u atmosferi zbog trenja
 • Pretvaranje energije prilikom stacionarnog cirkulisanja vazduha u atmosferi
 • Pretvaranje energije zbog promene položaja hladne i tople vazdušne mase

13. UTICAJ PLANINA NA KRETANJE VAZDUHA

 • Opšte o poremećenjima koje izaziva orografija
 • Opšti metod nalaženja poremećenja
 • Lyreova teorija stacionarnih orografskih talasa
 • Teorija orografskih talasa kada se posmatra trodimenziono poremećenje
 • Rossbyjevi talasi

14. DODACI

 • Termodinamičke karakteristike zasićenog i suvog vazduha,vodene pare i ostale konstante

14.II Elementi vektorskog računa

 • Neke operacije sa vektorima
 • Simbolički vektor ∇

14.III Elementi tenzorske algebre

 • Neke definicije
 • Definicija osnovnih operacija sa tenzorom

14.IV O stabilnosti vrtloga izraženoj pomoću kvadratne forme
14.V Osnovni operatori u raznim koordinatnim sistemima

 • Pravougli Descartesov sistem (x, y, z)
 • Cilindrični sistem (r, θ, z
 • Sferni sistem (λ, φ, r
 • Integralne teoreme
 • Temperatura, pritisak i gustina u standardnoj atmosferi kao
 • funkcija geopotencijalne visine
 • Merne jedinice međunarodnog sistema jedinica (SI)
 • Grčki alfabet

LITERATURA
INDEKS POJMOVA


 


Zbog problema kontakt forme

porudzbine saljite direktno na email

agmknjiga@gmail.com 

ili pozvati telefonom

+381658470725, +381112618554

U ponudi su sva izdanja Saobraćajnog fakulteta Beograd za Srbiju i inostranstvo

Kатаlоg izdanja (PDF)




Novi naslovi u pripremi

1. Solid Cam
    Slaviša Ivanović


2. Pneumatika 
    Slaviša Ivanović

3. Autocad 2007
    Slaviša Ivanović

4. Kuće veka
     Milenko Pajević

5. Planiranje i kontrola investicija u preduzeću
    Vladimir Novaković

6. Tolerancije naleganja i stezni spojevi
     Spasoje Drapić

7. Tehničko crtanje sa nac.geomet. i komp.grafikom
     Slaviša Ivanoviđ

8. Mali leksikon psihološko-psihijat.i pravnih pojm.
    Stevan P. Petrović

9. Klasicizam u domaćoj arhitekt. XIX i XX veka
    Goran Polovina  USKORO

10. Rečnik riboloba ES i SE
     Branko Vukičević


Knjige iz uvoza

Hidrotehničke građevine 2

Hidrotehničke građevine 2Autor: Prof. dr. sc. Petar Stojic, dipl. ing.gradj.

Godina: 1998
Br.strana: 486
Povez: tvrd
Format: B-5
Cena :  2530.00


U ovoj knjizi su navedeni osnovni principi planiranja, hidraulickog oblikovanja i dimenzionisanja objekata, statickog tretmana, pri cemu je posebno naglašena potreba i uloga istraživanja fizickih karakteristika sredina u kojoj ce se graditi, kao osnovni preduslov njegovog ispravnog tehnickog rešenja. Autor navodi citaoca da sam odabere onaj pristup ili metodu koju smatra najprimerenijom za rešavanje njegovog konkretnog primera. Na oko 300 šema i slika izvedenih objekata prikazana su rešenja bilo pojedinih gradjevina bilo celokupnih izgradenih sistema u svetu. Pri tome autor navodi funkcionalne zahteve koje je object trebao ispuniti i fizicke karakteristike prirodne okoline , koji su zbog njihove interakcije uslovile konkretna rešenja.

Opširnije...
Developed by: Pixelised.net
Copyright © 2008 - 2010 AGM knjiga d.o.o. Designed by: Pixelised.net