Izdanja AGM Knjige

CNC glodanje za sinumerik 840D

cnc-glodanje-za-sinumeric-840d

Izdavač:       AGM KNJIGA
Godina:        2019
Br.strana:    328 – A4
Povez:          MEK
ISBN:           978-86-6048-010-3
Cena :          1870,00 rsdPDF sadržaj i odeljak

Priručnik je nastao kao težnja autora da napiše knjigu koja će pomoći prvenstveno učenicima da savladaju nastavni plan i program a da i drugim korisnicima bude od velike pomoći pri upotrebi CNC glodalica.

Ovaj priručnik je namenjen učenicima četvrtog razreda za obrazovni profil tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašinama u cilju sticanja znanja, veština i navika neophodnih za obavljanje konkretnih zadataka u proizvodnji.

Priručnik je koncipiran tako, da su u prvom delu data teorijska objašnjenja i demonstracije neophodne za razumevanje projektovanja tehnoloških sistema pri obradi struganjem i programiranja CNC glodalica.

U drugom delu je data zbirka rešenih zadataka za CNC glodanje sa planovima rezanja, programskim listovima, operacijskim listovima, planovima stezanja, planovima alata, karakterističnim tačkama i hodogramima a u cilju lakšeg rešavanja konkretnih problema u praksi.

Primeri iz knjige su provereni na mašinama sa upravljačkim jedinicama SINUMERIC, HEIDENHAIN, FANUC, MAHO, …

Granična stanja čeličnih konstrukcija prema evrokodu El. pošta

Granična stanja čeličnih konstrukcija prema evrokoduAutor: Zlatko Marković
Izdavač: Akadmeska misao -Grajdeivnski fakutlet Beograd
Godina: 2014.
Br.strana: 440
Povez: tvrdi
Format: B-5
Fotografije: kolori
Cena:  4510,00   /  38 eur

Nakon gotovo 30 godina, propisi za proračun čeličnih konstrukcija u građevinarstvu, koji su bili zasnovani na konceptu dopuštenih napona, zamenjeni su savremenim evropskim standardima - evrokodovima, utemeljenim na teoriji graničnih stanja. Već nekoliko godina nastava iz oblasti metalnih konstrukcija na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je u potpunosti prilagođena evrokodovima. Ova knjiga plod je dugogodišnjeg sistematskog istraživačkog rada i trebalo bi da ponudi odgovore na mnoga važna pitanja vezana za proračun graničnih stanja čeličnih konstrukcija, u skladu sa Evrokodom.

To je prva knjiga u našoj zemlji koja sveobuhvatno obrađuje ovu tematiku. Koncipirana je tako da, pored analize graničnih stanja nosivosti i upotrebljivosti čeličnih konstrukcija, koja predstavlja težište knjige, obuhvati i filozofiju proračuna prema evrokodu, kao i proračun najznačajnijih dejstava na konstrukcije. Ovakva, pomalo neobična struktura jedne knjige o čeličnim konstrukcijama, posledica je činjenice da u ovom trenutku veoma važna problematika dejstava na konstrukcije, koja je izuzetno aktuelna za inženjere svih profila, nije pokrivena odgovarajućom literaturom na srpskom jeziku.

Suština graničnih stanja nosivosti čeličnih konstrukcija prezentovana je kroz analizu nosivosti poprečnih preseka, stabilnosti linijskih elemenata i izbočavanja površinskih elemenata čeličnih konstrukcija. Granična stanja nosivosti poprečnih preseka su analizirana za sve karakteristične vrste naprezanja: zatezanje, pritisak, savijanje, smicanje, torziju i kombinovana naprezanja. Posebna pažnja posvećena je nosivosti linijskih elemenata, odnosno stabilnosti elemenata na izvijanje, bočno-torziono izvijanje i ekscentrični pritisak. Takođe su detaljno analizirani i problemi stabilnosti pločastih ele- menata, odnosno izbočavanje punih limenih nosača. Svaka od ovih oblasti, u knjizi je tretirana na sličan način. Nakon analize teorijskih osnova, detaljno je prikazan proračun razmatranog graničnog stanja nosivosti prema važećim standardima, a na kraju su dati ilustrativni numerički primeri. Numerički primeri su pažljivo birani tako da ne predstavljaju puko zamenjivanje brojeva, već da daju odgovore na neka pitanja koja nisu dovoljno jasno ili nedvosmisleno obrađena u samom tekstu standarda. Za čelične konstrukcije često su granična stanja upotrebljivosti kritična za dimenzionisanje, pa je stoga ovoj problematici posvećeno posebno poglavlje koje se, pored uobičajenih problema upotrebljivosti bavi i problematikom vibracija međuspratnih konstrukcija u zgradarstvu.

Teško je reći kome je ova knjiga namenjena. Autor veruje da će biti od pomoći studentima građevinskih fakulteta konstruktivnog usmerenja, ali i inženjerima u projektantskim biroima kojima predstoji neminovan proces usavršavanja i prilagođava- nja novim standardima.
Iz sadržaja:

Poglavlje 1: Osnove proračuna


 • 1.1 Razvoj metoda proračuna
 • 1.2 Pouzdanost konstrukcija
 • 1.3 Metode pouzdanosti
 • 1.4 Metoda proračunskih vrednosti - metoda parcijalnih koeficijenata
 • 1.5 Filozofija proračuna prema Evrokodu
 • 1.6 Klase izvođenja čeličnih konstrukcija

Poglavlje 2: Dejstva na konstrukcije

 • 2.1 Uvod
 • 2.2 Sopstvena težina konstrukcije i stalna opterećenja
 • 2.3 Korisna opterećenja u zgradarstvu
 • 2.4 Dejstva snega
 • 2.5 Dejstva vetra
 • 2.6 Dejstva usled temperaturnih promena
 • 2.7 Seizmička dejstva

Poglavlje 3: Materijali

 • 3.1 Označavanje čelika
 • 3.2 Konstrukcioni čelici
 • 3.3 Ostali čelici koji se primenjuju u građevinskim konstrukcijama
 • 3.4 Proračunski zahtevi za osnovni materijal
 • 3.5 Izbor osnovnog materijala

Poglavlje 4: Analiza konstrukcija i klasifikacija preseka

 • 4.1 Modeliranje čeličnih konstrukcija za globalnu analizu
 • Primer 4.1 Izbor metode globalne analize za okvirni nosač u zgradarstvu
 • Primer 4.2 Proračun uticaja usled deformisane geometrije okvirnog nosača.
 • 4.2 Klasifikacija poprečnih preseka
 • Primer 4.3 Određivanje klase poprečnog preseka za vrućevaljani HEA profil
 • Primer 4.4 Određivanje klase poprečnog preseka za zavareni I presek
 • Primer 4.5 Određivanje klase poprečnog preseka za zavareni
 • sandučasti presek
 • 4.3 Plastična globalna analiza
 • Primer 4.6 Kontinualni nosač - različite metode globalne analize

Poglavlje 5: Nosivost poprečnih preseka

 • 5.1 Uvod
 • 5.2 Efektivan poprečni presek
 • 5.3 Zatezanje
 • Primer 5.1 Nosivost poprečnog preseka UPN profila na zatezanje
 • Primer 5.2 Nosivost L profila sa zavrtnjevima na jednom kraku
 • na zatezanje
 • 5.4 Pritisak
 • Primer 5.3 Nosivost poprečnog preseka HEA profila na pritisak (klasa 4)
 • Primer 5.4 Nosivost zavarenog I preseka na pritisak (klasa 4
 • Primer 5.5 Nosivost monosimetričnog zavarenog preseka na pritisak (klasa 4)
 • 5.5 Savijanje
 • Primer 5.6 Dimenzionisanje vrućevaljanih profila za dejstvo momenta savijanja
 • Primer 5.7 Plastičan moment nosivosti monosimetričnog
 • zavarenog I preseka
 • Primer 5.8 Plastičan moment nosivosti simetričnog I preseka sa nožicama
 • klase 1 ili 2 i rebrom klase 3
 • Primer 5.9 Moment nosivosti monosimetričnog zavarenog I preseka
 • klase 3 - granica razvlačenja u zategnutoj zoni
 • Primer 5.10 Moment nosivosti zavarenog I preseka klase 4
 • Primer 5.11 Moment nosivosti oslabljenog poprečnog preseka
 • 5.6 Smicanje
 • Primer 5.12 Nosivost poprečnog preseka vrućevaljanog I profila na smicanje
 • 5.7 Torzija
 • Primer 5.13 Nosivost poprečnih preseka na uniformnu torziju
 • 5.8 Kombinovana naprezanja
 • Primer 5.14 Nosivost I preseka na interakciju savijanja i smicanja
 • 5.8.2 Savijanje i aksijalna sila
 • 5.8.2.1 Plastična analiza - preseci klase 1 i 2
 • 5.8.2.2 Elastična analiza - preseci klase 3 i 4
 • Primer 5.15 Nosivost I preseka na interakciju momenta savijanja oko jače y-y ose i aksijalne sile pritiska
 • Primer 5.16 Nosivost I preseka na interakciju momenta savijanja oko slabije z-z ose i aksijalne sile pritiska
 • Primer 5.17 Nosivost monosimetričnog zavarenog I preseka
 • na interakciju momenta savijanja oko jače y-y ose i aksijalne
 • sile pritiska
 • Primer 5.18 Nosivost I preseka na interakciju momenata savijanja oko y-y i z-z ose
 • Primer 5.19 Nosivost I preseka na interakciju aksijalne sile,
 • smičuće sile i momenata savijanja oko y-y ose
 • Primer 5.20 Nosivost I preseka na interakciju smičuće sile, momenta torzije i momenata savijanja oko y-y ose

Poglavlje 6: Stabilnost linijskih elemenata

 • 6.1 Uvod
 • 6.2 Izvijanje
 • Primer 6.1 Nosivost elementa kružnog šupljeg preseka (CHS) na izvijanje
 • Primer 6.2 Nosivost elementa HEA preseka na izvijanje
 • Primer 6.3 Nosivost elementa zavarenog I preseka klase 4 na izvijanje
 • Primer 6.4 Nosivost elementa krstastog poprečnog preseka na izvijanje
 • Primer 6.5 Nosivost elementa zavarenog T preseka na izvijanje
 • Primer 6.6 Nosivost elementa linearno promenljivog I preseka na izvijanje
 • Primer 6.7 Nosivost neuniformnog elementa na izvijanje
 • 6.3 Bočno-torziono izvijanje
 • Primer 6.8 Nosivost nosača sistema proste grede, izrađenog od vrućevaljanog profila, na bočno-torziono izvijanje
 • Primer 6.9 Nosivost konzolnog nosača na bočno-torziono izvijanje..
 • Primer 6.10 Nosivost kontinualnog nosačana bočno-torziono izvijanje
 • Primer 6.11 Nosivost nosača zavarenog monosimetričnog I preseka
 • na bočno-torziono izvijanje
 • Primer 6.12 Nosivost nosača promenljivog I preseka
 • na bočno-torziono izvijanje
 • 6.4 Izvijanje ekscentrično pritisnutih elemenata
 • Primer 6.13 Nosivost konzolnog ekscentrično pritisnutog elementa šupljeg pravougaonog preseka - savijanje samo oko jače
 • y-y ose (NEd + My,Ed)
 • Primer 6.14 Nosivost ekscentrično pritisnutog elementa izrađenog od vrućevaljanog IPE profila - savijanje samo oko jače
 • y-y ose (NEd + My,Ed)
 • Primer 6.15 Nosivost ekscentrično pritisnutog elementa izrađenog od vrućevaljanog HEA profila - savijanje oko obe glavne
 • ose inercije (NEd + My,Ed + Mz,Ed
 • 6.5 Izvijanje pritisnutih elemenata višedelnog poprečnog preseka
 • Primer 6.16 Višedelni element ramovskog tipa
 • Primer 6.17 Višedelni element rešetkastog tipa

Poglavlje 7: Izbočavanje

 • 7.1 Uvod
 • 7.2 Izbočavanje usled normalnih napona pritiska
 • Primer 7.1 Proračun momenta nosivosti zavarenog I preseka primenom
 • metode redukovanog napona
 • Primer 7.2 Proračun nosivosti na izbočavanje ukrućene pravougaone
 • ploče opterećene konstantnim naponom pritiska
 • Primer 7.3 Proračun nosivosti na izbočavanje polja limenog nosača
 • sa jednim podužnim ukrućenjem rebra u zoni pritiska
 • 7.3 Izbočavanje smicanjem
 • Primer 7.4 Proračun nosivosti na izbočavanje smicanjem polja limenog
 • nosača sa podužnim ukrućenjem
 • 7.4 Izbočavanje usled dejstva poprečne sile
 • Primer  7.5 Proračun  nosivosti na izbočavanje usled dejstva poprečne sile .
 • 7.5 Interakcije različitih slučajeva izbočavanja
 • Primer 7.6 Kontrola interakcije izbočavanja
 • 7.5.3 Kontrola interakcije primenom metode redukovanog napona
 • 7.6 Proračun i konstruisanje ukrućenja
 • 7.7 Izbočavanje rebra usled savijanja nožica
 • 7.8 "Šir leg" efekti
 • 7.8.1 Uvod
 • 7.8.2 "Šir leg" efekti za elastičnu globalnu analizu

Poglavlje 8: Granična stanja upotrebljivosti

 • 8.1 Uvod
 • 8.2 Ugibi, pomeranja i obrtanja preseka
 • 8.3 Vibracije
 • Primer 8.1 Kontrola graničnih stanja upotrebljivosti
 • međuspratne konstrukcije
 • 8.4 Ograničenja napona
 

Posetite štand

AGM KNJIGE

na SAJMU KNJIGA u Beogradu

20-27.10.2019.

HALA 2 - štand 2207 i

HALA 4, štand 4021

POZIVNICA ZA SAJAM KNJIGA

U ponudi su sva izdanja Saobraćajnog fakulteta Beograd za Srbiju i inostranstvo

Kатаlоg izdanja (PDF)
Novi naslovi u pripremi

1. Tolerancije naleganja i stezni spojevi
- Spasoje Drapić

2. Nemačko srpski rečnik poljoprivrede, ekologije, šumarstva, lova, ribolova
- Dušan Mihajlov

3. Srpsko nemači rečnik poljoprivrede, ekologije, šumarstva, lova, ribolova
- Dušan Mihajlov

4. Kuće veka
- Milenko Pajević

5. Planiranje i kontrola investicija u preduzeću
- Vladimir Novaković

6. Prozori
- Andreja Marić

Knjige iz uvoza

Obnovljivi izvori energije

obnovljivi izvori energijeautor: Boris Labudović

godina: 2002,
strana: 836,
povez: tvrd,
format: 21 x15 cm

 RASPRODATO 

Energetika se na početku novog veka nipošto ne može zamisliti bez obnovljivih izvora energije. Razlozi za to, a među najbitnijima su svakako svest o sve manjoj raspoloživosti neobnovljivih izvora – fosilnih goriva (nafte, uglja, prirodnog plina), ali i o štetnim posledicama koje je njihova upotreba ostavila na čoveka i njegovu okolinu. Poslednjih godina obnovljivi izvori energije imaju sve veću ulogu u proizvodnji energije. Njihove količine samo privremeno se iscrpljuju, odnosno uvek se mogu nadoknaditi i obnoviti a nisu štetne za čoveka.

Opširnije...
Developed by: Pixelised.net
Copyright © 2008 - 2010 AGM knjiga d.o.o. Designed by: Pixelised.net