Izdanja AGM Knjige

Geotehnički radovi u niskogradnji

autor: Ratko S. Ćulibrk

godina: 2006
broj strana: 315
povez: mek
format: B-5
Cena: 1210,00 rsd / 10,5 eur 


Autor je u ovoj monografiji na kompleksan i veoma potpun način obradio specifičnu problematiku projektovanja i izvođenja površinskih geotehničkih radova na izgradnji linijskih objekata niskogradnje. Pri tome je obuhvatio sve moguće prirodne spoljne uslove koji se javljaju pri izgradnji suvozemnih i vodenih saobraćajnica.

Opširnije...
Dinamika konstrukcija sa zemljotresnim inzinjerstvom El. pošta

Dinamika konstrukcija sa zemljotresnim inzinjerstvom Autor: Slavko Zdravković
Izdavač: AGM knjiga
Godina: 2017.
Br.strana: 316
Povez: tvrd /bros
Fotografije: crno bele
ISBN: 9789536272701
Cena: 1760,00 rsd // 14,5eur - bros povez 1430,00 rsd //12 eur

Prikaz knjige

Dinamika konstrukcija sa zemljotresnim inženjerstvom predstavlja veoma aktuelnu i značajnu oblast Teorije konstrukcija, koja izučava uticaj dinamičkog opterećenja na konstrukcije, posebno zemljotresnog. U knjizi su date osnove neophodne za razumevanje problematike Dinamike konstrukcija i rešavanje problema vezanih za dinamički proračun građevinskih objekata. Knjiga je prvenstveno namenjena i prilagođena studentima akademskih studija građevinskih i arhitektonskih fakulteta. S obzirom da su posle svakog poglavlja urađeni i karakteristični numerički primeri, obrađena materija može biti korisna i inženjerima u praksi. Deo izložene materije se već decenijama izučava na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu, u okviru predmeta Stabilnost i dinamika konstrukcija na građevinskom, i na drugim predmetima na arhitektonskom smeru.

Predznanje potrebno za razumevanje i praktičnu primenu datog teksta, koji prati i odgovarajuća zbirka rešenih zadataka, je poznavanje tehničke mehanike, statike konstrukcija linijskih nosača i osnove matričnog računa. Zbog specifičnosti seizmičkog opterećenja, a imajući u obzir da se celokupna teritorija naše zemlje nalazi u seizmički aktivnom području, to je ono najčešći oblik dinamičkog opterećenja na građevinske objekte. Iz tih razloga je i izložena materija inženjerske seizmologije i zemljotresnog inženjerstva, sa aspekta adekvatnog korišćenja naših tehničkih propisa iz ove oblasti i Evrokoda 8. U delu zemljotresno inženjerstvo, koje čini posebni i najobimniji deo ove knjige, u dodatku je dat i Evrokod 8, tj. proračun seizmički otpornih konstrukcija.

Sadržaj knjige je podeljen u pet delova. Prvi deo je Uvod. U drugom delu detaljno su razmatrani sistemi sa jednim stepenom slobode, gde su objašnjeni osnovni stavovi dinamike konstrukcija. Obrađene su slobodne neprigušene i slobodne prigušene oscilacije. Obrađen je opšti slučaj i specijalni slučajevi i to prinudne oscilacije sa harmonijskom poremećajnom silom. Sistemi sa više stepeni slobode obrađeni su u trećem delu, gde su obrađene slobodne neprigušene oscilacije i metode sračunavanja učestanosti. Velika pažnja je posvećena numeričkim primerima i korišćenju računara u proračunu građevinskih konstrukcija. U daljem tekstu su prikazane prinudne neprigušene oscilacije. Analiza prinudnih prigušenih oscilacija sistema sa više stepeni slobode data je primenom modalne analize. U četvrtom delu obrađeni su sistemi sa kontinualno raspoređenom masom, kao i približno rešavanje sistema sa beskonačno mnogo stepeni slobode. U petom i najobimnijem delu pod nazivom Zemljotresno inženjerstvo obrađena je analiza uticaja zemljtoresa i u Dodatku je prikazan Evrokod 8.

Pored osnova inženjerske seizmologije, prikazan je i proračun objekata na dejstvo zemljotresa prema važećim tehničkim propisima na karakterističnim numeričkim primerima. Posebno je prikazano određivanje torzionih uticaja na primeru raspodele poprečne sile na zidove nesimetrične zgrade, a dat je i jednostavan model za obuhvatanje popustljivosti tla, tj. interakcije tlo-konstrukcija.

Seizmološka karta je data samo za povratni period od 500 godina, jer je ona relevantna za projektovanje objekata visokogradnje svrstanih u II-III kategoriju objekata jer se takvi objekti najčešće grade, a to su stambene zgrade, hoteli, rastorani, javne i industrijske zgrade koje nisu svrstane u prvu kategoriju, kao i pomoćno-proizvodne zgrade i agrotehnički objekti.

Potrebno je napomenuti da je značajna pažnja posvećena, u Dodatku, Evrokodu 8: Proračun seizmički otpornih konstrukcija, tj. Evropskom standardu. Bez obzira što je Srbija pridruženi član CEN-a, usvajanje Evropskih standarda je jedan od uslova za ulazak u Evropsku Uniju. Primena ovih propisa u zemljama Evropske zajednice povezana je sa donošenjem Nacionalnog dokumenta za primenu (NAD). Izrada takvog dokumenta u našoj zemlji je potrebna u okviru Evrokoda 8, jer su u četiri zemlje u okruženju već doneti propisi prema Evrokodu 8. Projektovanje i građenje seizmički otpornih konstrukcija u današnje vreme nije više posebno znanje pojedinih stručnjaka i naučnika, već je to deo redovnog obrazovanja građevinskih inženjera. Smatrao sam za potrebnim da buduće inženjere treba još sada upozanti sa Evropskim standardima za zgrade i mostove u delu koji se odnosi na Evrokod 8 (EC8) iako to još uvek nisu naši propisi, i njihova primena nije naša obaveza. Treba imati u vidu da će naši stručnjaci računati i graditi objekte i za inostranstvo, u zemlji i van zemlje. pri čemu je potrebna primena EC8.

Sadržaj:


I

UVOD...........................................................................................................................

11

II

SISTEMI SA JEDNIM STEPENOM SLOBODE...................................................

19

2.1


Slobodne oscilacije sistema sa jednim stepenom slobode.................................

19


2.1.1

Slobodne neprigušene oscilacije........................................................................

19


2.1.2

Numerički primeri.............................................................................................

24


2.1.3

Slobodne prigušene oscilacije sa viskoznim otporima......................................

31


2.1.4

Numerički primeri.............................................................................................

36

2.2


Prinudne prigušene oscilacije sistema sa jednim stepenom slobode.................

38


2.2.1

Opšti slučaj........................................................................................................

38


2.2.2

Specijalni slučajevi............................................................................................

392.2.2.1

Prinudne oscilacije sa harmonijskom poremećajnom silom...............

392.2.2.2

Numerički primeri...............................................................................

442.2.2.3

Eksperimentalno određivanje oscilacija..............................................

552.2.2.4

Uticaj naglog opterećenja....................................................................

572.2.2.5

Opterećenje impulsom.........................................................................

592.2.2.6

Numerički primeri...............................................................................

622.2.2.7

Proizvoljna poremećajna sila...............................................................

642.2.2.8

Numerički primeri...............................................................................

67

III

SISTEMI SA VIŠE STEPENI SLOBODE...............................................................

69

3.1


Slobodne neprigušene oscilacije sistema...........................................................

69


3.1.1

Diferencijalna jednačina kretanja......................................................................

69


3.1.2

Rešenje problema slobodnih neprigušenih oscilacija sistema...........................

73

3.2


Metode sračunavanja učestanosti......................................................................

79


3.2.1

Metoda iteracije.................................................................................................

80


3.2.2

Metode Stodole i Holcera..................................................................................

81


3.2.3

Metode spektralnih funkcija..............................................................................

84


3.2.4

Numerički primer..............................................................................................

85

3.3


Prinudne neprigušene oscilacije sistema sa više stepeni slobode......................

92


3.3.1

Opšti slučaj........................................................................................................

92


3.3.2

Slučaj kada su prinudne sile harmonijske, sinhrone i sinfazne funkcije...........

97


3.3.3

Numerički primeri.............................................................................................

100

3.4


Analiza prinudnih prigušenih oscilacija sistema sa više stepeni slobode primenom modalne analize................................................................................

109


3.4.1

Modalna analiza................................................................................................

109

3.5


Numerička integracija korak po korak..............................................................

112


3.5.1

Metoda sa konstantnim ubrzanjem (Newmark-ov postupak)............................

113


3.5.2

Tačnost i stabilnost metoda numeričkih integracija..........................................

115

IV

OSCILACIJE SISTEMA SA KONTINUALNO RASPODELJENOM MASOM

117

4.1


Osnovne jednačine linijskih nosča u ravni u dinamici konstrukcija.................

117


4.1.1

Osnovne diferencijalne jednačine štapa u dinamici konstrukcija......................

117


4.1.2

Osnovne jednačine sistema u dinamici konstrukcija.........................................

119


4.1.3

Poprečne oscilacije pravih prizmatičnih štapova..............................................

1224.1.3.1

Slobodne oscilacije proste grede.........................................................

1234.1.3.2

Slobodne oscilacije konzole................................................................

126

4.2


Sistemi sa konačnim brojem stepeni slobode....................................................

127


4.2.1

Metode zamene kontinualno raspodeljene mase diskretnim skupom koncentrisanih masa..........................................................................................

1284.2.1.1

Prosta greda.........................................................................................

1294.2.1.2

Konzolna greda....................................................................................

1294.2.1.3

Uklještena greda..................................................................................

129


4.2.2

Torzione oscilacije.............................................................................................

1294.2.2.1

Primer – konzolni nosač kružnog poprečnog preseka.........................

130

V

ZEMLJOTRESNO INŽENJERSTVO  ...........................................................................

133

5.1


Uvod..................................................................................................................

133

5.2


Zemljotresi  kao prirodni fenomeni...................................................................

134


5.2.1

Parametri zemljotresa........................................................................................

1355.2.1.1

Magnituda zemljotresa i intenzitet zemljotresa...................................

1405.2.1.2

Skala seizmičkog intenziteta Medvedev-Sponheuer-Karnik (MSK-64)

1445.2.1.3

Kratak prikaz Evropske makroseizmičke skale EMS-98....................

1495.2.1.4

Vibracije seizmičkih talasa kroz tlo....................................................

151


5.2.2

Uticaj vrste tla na stepen seizmičnosti, seizmička rejonizacija i mikrorejonizacija

153


5.2.3

Određivanje seizmičkih sila..............................................................................

1555.2.3.1

Metoda direktne dinamičke analize.....................................................

1565.2.3.2

Metoda spektralne analize...................................................................

157


5.2.4

Sistemi sa jednim stepenom slobode.................................................................

1585.2.4.1

Sprektri odgovora i projektni spektri...................................................

1585.2.4.2

Projektni spektri..................................................................................

160


5.2.5

Sistemi sa više stepenom slobode......................................................................

1625.2.5.1

Upotreba spektra odgovora.................................................................

1645.2.5.2

Analiza višespratnih sistema spektralnom teorijom............................

165

5.3


Nosivost i duktilnost..........................................................................................

173

5.4


Osnovna načela u zemljotresnom inženjerstvu.................................................

177

5.5


Adaptacija i rekonstrukcija postojećih objekata................................................

181

5.6


Proračun objekta na dejstvo zemljotresa prema važećim tehničkim propisima

181


5.6.1

Izvodi iz važećih tehničkih propisa za objekte visokogradnje (1981)..............

182

5.7


Osnovni principi projektovanja građevinskih objekata izloženih dejstvu zemljotresa.........................................................................................................

195

5.8


Numerički primeri ............................................................................................

210


5.8.1

Primer 1 – AB trobrodni okvirni nosač.............................................................

210


5.8.2

Primer 2a – Antenski stub – Proračun prema Pravilniku za objekte visokogradnje ...................................................................................................

218


5.8.3

Primer 2b – Antenski stub – Proračun prema nacrtu Pravilnika za inženjerske objekte ...........................................................................................

230


5.8.4

Primer 3 – trospratna zgrada..............................................................................

237

5.9


Interakcija konstrukcije i tla..............................................................................

247


5.9.1

Jednostavni model za popustljivost tla.............................................................

248


5.9.2

Formulisanje parametara saradnje tla i konstrukcija na realnim objektima.....

249

5.10


Dodatak EC8.....................................................................................................

252


5.10.1*

Opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgrade EN 1998-1:2004.............

2525.10.1.1

Opšte napomene..................................................................................

2525.10.1.2

Zahtevi ponašanja i graničnih stanja...........................................................

2565.10.1.3

Granična stanja....................................................................................

2585.10.1.4

Posebne mere pri projektovanju..........................................................

259


5.10.2

Uslovi tla i zemljotresno dejstvo.......................................................................

2595.10.2.1

Uslovi i klasifikacija tipova tla prema EC8.........................................

2595.10.2.2

Seizmičko dejstvo........................................................................................

261


5.10.3

Osnovna prikazivanja zemljotresnog dejstva prema EC8.................................

2625.10.3.1

Horizontalni elastični spektar odgovora..............................................

2625.10.3.2

Vertikalni elastični spektar odgovora.........................................................

2635.10.3.3

Projektno pomeranje tla.......................................................................

2645.10.3.4

Projektni spektar za elastičnu analizu.........................................................

2645.10.3.5

Alternativna prikazivanja zemljotresnog dejstva................................

265


5.10.4

Osnovni principi seizmički otpornih konstrukcija zgrada prema EC8..............

2665.10.4.1

Izbor konstruktivnog sistema..............................................................

2665.10.4.2

Izbor povoljne konfiguracije zgrade po osnovi i po visini........................

2675.10.4.3

Obezbeđivanje rezervne nosivosti konstruktivnog sistema.................

268


5.10.5

Analiza konstrukcije..........................................................................................

2695.10.5.1

Proračunski model...............................................................................

2695.10.5.2

Metode analize.............................................................................................

2705.10.5.3

Kombinacije efekata komponenata seizmičkog dejstva......................

2805.10.5.4

Proračun pomeranja.....................................................................................

2825.10.5.5

Nenoseći elementi...............................................................................

282


5.10.6

Procena stanja oštećenja i ojačanja zgrada EN 1998-3:2005............................

2835.10.6.1

Zahtevi ponašanja i granična stanja.....................................................

2835.10.6.2

Podaci za procenu stanja konstrukcije........................................................

2845.10.6.3

Procena stanja......................................................................................

2845.10.6.4

Odluke o konstrukcijskim intervencijama..................................................

2845.10.6.5

Projekat konstrukcijske intervencije...................................................

2855.10.6.6

Deo 3: Informativni aneksi..................................................................

285


5.10.7

Seizmička analiza mostova................................................................................

2865.10.7.1

Osnovne postavke EN 1998-2:2004(5)...............................................

286


5.10.8

Kontrola ponašanja konstrukcija pri dejstvu zemljotresa..................................

2915.10.8.1

Elementi za seizmičku izolaciju i apsorbciju......................................

292

5.11


Kontrola kvaliteta gradnje ................................................................................

296


5.11.1

Procena štete......................................................................................................

297


Oznake..........................................................................................................................

299


Indeks pojmova............................................................................................................

301


Literatura......................................................................................................................

309


O autoru.......................................................................................................................

314


 NOVOGODIŠNJI POPUST NA

IZDANJA AGM KNJIGE

20% 

od 17.12. do 25.12.

Popust se ne odnosi na označena izdanja i

izdanja koja su već na akciji


Porudzbine saljite direktno na email:

agmknjiga@gmail.com 

ili pozvati telefonom

+381658470725, +381112618554

U ponudi su sva izdanja Saobraćajnog fakulteta Beograd za Srbiju i inostranstvo

Katalog Saobraćajni fakultet (PDF)
Novi naslovi u pripremi

1. Solid Cam
    Slaviša Ivanović


2. Pneumatika 
    Slaviša Ivanović

3. Autocad 2007
    Slaviša Ivanović

4. Kuće veka
     Milenko Pajević

5. Planiranje i kontrola investicija u preduzeću
    Vladimir Novaković

6.  Tolerancije naleganja i stezni spojevi
     Spasoje Drapić

7. Tehničko crtanje sa nac.geomet. i komp.grafikom
     Slaviša Ivanović

8. Mali leksikon psihološko-psihijat.i pravnih pojm.
    Stevan P. Petrović

9. Tehnologija obrade drveta, alati i mašine za obradu
    Slaviša Ivanović

10. Rečnik riboloba ES i SE
     Branko Vukičević

Knjige iz uvoza

Konstruiranje mostova SA POPUSTOM 5500,00 RSD

konstruiranje mostovaautor: Jure Radić, Ana Mandic, Goran Puz

godina: 2005,
strana: 904,
povez: tvrd,
format: B-5

Cena: 7700,00 rsd sa popustom 5500,00

U ovoj knjizi prikazana su načela konstruiranja mostova u duhu novi evropskih normi i smernica već usvojenih u nekim zemljama, uz razložnu primenu u našim uslovima. Kod opterećenja su data upoređenja i tumačenja onog što se primenjvalo ranije ili će se primenjivati u budućnosti, da bi se olakšalo razumevanje razlika i na jednom mestu razložili podatke potrebne za gradnju budućih mostova (prema Evrokodu), ili za sanacije, adaptacije, rekonstrukcije postojećih.

Opširnije...
Developed by: Pixelised.net
Copyright © 2008 - 2010 AGM knjiga d.o.o. Designed by: Pixelised.net