Izdanja AGM Knjige

Čovek između bolesti i stvaralaštva

  Autor:    Stevan P. Petrović

  Izdavač:   AGM knjiga
  Godina:     2019.
  Br.strana: 254
  Povez:       broš
  Fotografije:  crno bele
  ISBN:   978-86-6048-011-1    / Sifra 1111
  Cena :   1100,00 rsd /9 e


PDF sadržaj i odlomak

Medicna i umetnost na prvi pogled čudna sprega dve raznorodne delatnosti, od kojih je jedna većim delom materijalna i konkretna a druga u mnogim svojim manifestacijama transcendentna i po svom poreklu teško dokučiva - imaju niz obaveznih dodirnih tačaka, jer je čovek stvaralac istovremeno i čovek biološko biće.

Autor  je,  godinama,  čitajući odabrana dela svetske literature ili gledajući platna velikih slikara po čuvenim evropskim i našim galerijama, došao do zaključka, da odnos između umetničkog dela i njegovog duševnog ili telesnog zdravlja nije zanemarljiv. U tom smislu, koristio se dvema metodama: upoređujući biografske podatke sa njihovim delom došao je do sasvim pouzdanih podataka o odnosu između umetnika i svekolikih manifestacija njegovog dela. Pri tom, shvatio je da umetnik nije nikakav posrednik između božanske stvaralačke iskre u sebi i svog dela, već da je delo u potpunosti njegov proizvod, uključujući tu i njegovo zdravlje i njegovu bolest.

Druga metoda bila je direktan  razgovor sa živim umetnicima. U tom smislu,  imao je sreću da je lično poznavao nekoliko zaista priznatih velikana,  iz sveta dramske i likovne umetnosti iz prve ruke, kako se to kaže, i došao do dragocenih podataka koji su formirali neke nejgove stavove o umetnosti.

Svi ti podaci su ga uveravali da je umetnik, kao i svako drugo ljudsko biće, jedinstvena i neponovljiva celina i da u svim svojim radnjama, bilo svakodnevnim i običnim ili kreativnim i nesvakodnevnim, reaguje kao celina.

Čitajući ovu knjigu, čitaoci će shvatiti da sve što se dešava u glavama ljudi, kriv je ČOVEK.

Sve abnormalnosti koje se dešavaju, kreirao je ČOVEK.

Građevinski materijali – hemija, struktura, tehnologija i korozija El. pošta

Građevinski MaterijaliAutori: Red. prof dr Bartul Skenderović, dipl.fiz.hem., Doc.dr Milan Kekanović, dipl.građ.inž.

Godina: 2011
Br.strana: 292
Povez: mek
Format: B-5
Cena: 1320,00 rsd//11eurKnjiga donosi iscrpan pregled mikrostrukture, sastava i mogućih promena pojedinih građevinskih materijala koje se u njima mogu dogoditi, za vreme ili posle izgradnje, u eksploataciji objekta. Autori su nastojali da problematiku i rešenja približe čitaocu sa fizikalnog i hemijskog aspekta ponašanja mnogih materijala, bez preteranih teorijskih analiza.

Kod pisanja ove knjige korišćen je veoma širok dijapazon svetske stručne literature sa raznih govornih područja. Posebno je vredno napomenuti, da su sami autori u ovu knjigu ugradili i deo svojih naučnih i inovativnih ostvarenja koja su nastala kao plod prethodnog dugotrajnog istraživačkog rada, koji je potvrđen na naučnim skupovima, u svetski poznatim laboratorijama, kod atestiranja novih proizvoda, kao i u uslovima eksploatacije na samim objektima.

Ova knjiga je namenjena studentima građevinskih i drugih tehničkih fakulteta. Isto tako nadamo se da će biti od koristii i za inženjere u praksi kod projektovanja, građenja i eventualne sanacije objekata.

Da bi se građevinski materijali pravilno odabrali i koristili potrebno je što bolje poznavati njihov sastav i strukturu i promene koje se u njima mogu odigrati za vreme i posle izgradnje u eksploataciji objekata. Pošto je važno da se što više zna o mogućim promenama do kojih može doći u ugrađenim materijalima pod uticajem okruženja u kome će se objekat nalaziti od čega mogu zavisiti osobine i trajnost objekta. Stoga je napisano prvo poglavlje da bi se stekla, ili obnovila, neka osnovna znanja o mikrostrukturi i mogućim hemijskim i fizičkim promenama u raznim uslovima.

U drugom poglavlju detaljnije se govori o mikrostrukturi, sastavu i mogućim hemijskim promenama pojedinih grupa građevinskih materijala. Posebno naglašavamo da se govori i o osobinama i načinu upotrebe nekih pomoćnih materijala (izolatori, boje, lakovi, vatrostalni materijali itd. ).

U trećem poglavlju se detaljnije govori o tehnologiji proizvodnje i osobinama cementnih betona za koje su upravo građevinski inženjeri i glavni tehnolozi za proizvodnju i ugradnju. Betoni su danas jedan od najprimenljivijih materijala u svetu sa kojim se grade i monumentalni i vrlo skupi objekti od velike važnosti za čovečanstvo čiji vek trajanja treba biti što duži. Zbog toga se betoni moraju posebno izučavati i unapređivati.

Četvrto poglavlje je posvećeno koroziji građevinskih materijala, a posebno betona i čelika, kao i o raznim postupcima zaštite od korozije. Nažalost, danas je gotovo svaka sredina agresivna na materijale i mora se mnogo više voditi računa kod projektovanja objekata. Danas se u svetu sve više traži projektovanje i trajnosti objekata u datoj sredini.

U tom smislu, pored već spomenutog, navodimo još neka orginalna rešenja i stavove koje nudi ova knjiga:

•    Novi način aeriranja betona pomoću praha ekspandiranog polistirena u smislu poboljšanja otpornosti na niske temperature običnih a naročito betona sa plastifikatorima. Ovaj dodatak polistiren praha poboljšava i duktilnost betona i omogućava mešanje, po potrebi i više časova, bez promene osobina komponenti samog betona

•    Poboljšana metoda projektovanja betonskih mešavina sa izračunavanjem tačne vrednosti mase agregata koju treba dozirati u mešalicu
•    Novi tip mešalica za betone, maltere i asfalte koje zadovoljavaju i omogućavaju praktično mešanje najvećeg mogućeg kapaciteta i postizanja kvalitete betona koju zahteva i sama teorija. Isto tako ovaj način mešanja i tip mešalice omogućava zagrejavanje betona u zimskim uslovima i asfalta, kako bi ugradnja bila kvalitetna.

•    Autori uvode pojam samozaparivanja betona pomoću termoizolacione „zarobljene“polistiren oplate koja ubrzava očvršćavanje, a zimi štiti beton od izmrzavanja

•    Uvode pojam hemijski aktivnih agregata (umesto inertnog kamenog agregata) koji bi naročito bili potrebni kod velikih, izloženih i dinamički opterećenih građevina, kao što su mostovi iz razloga postizanja visokih čvrstoća, trajnosti i garantovane predvidivosti i stabilnosti tečenja kao reološke pojave

•    Autori nude rešenje mogućnosti veće primene ekspanzivnih cemenata, (umesto običnih cemenata koji nisu mogli dati rezultate, zbog skupljanja) gde bi uspešno ostvarili višeaksijalno opterećenje betona, uz postizanje izuzetno velike nosivosti u metalnim oplatama ili uz uslove gusto postavljenih uzengija u betonskom preseku

•    Autori obrađuju i nepečenu glinu (ilovaču) kao istorijski i po kvaliteti gledano, neprevaziđeni građevinski materijal. Kvalitet nepečene gline kao materijala u zidovima naročito dolazi do izražaja u letnjem periodu kod temperatura gde i klima uređaji ne mogu da rade

•    Autori nude i rešenje za kompozitni laki materijal na bazi kreča, male količine cementa i peska i ekspandiranog granuliranog polistirena koji bi fizikalno funkcionisao po modelu nepečene gline

•    Autori fizikalno dokazuju i objašnjavaju difuziju vodene pare u letnjem periodu koja se kreće prema spoljnjoj isušenoj strani zida, a ne obrnuto, kako je do sada tumačeno. Ovde je naročito bitno da zidovi budu porozni i izolacioni u celom svom preseku i da „dišu“, jer parne brane i hladni materijali u zidovovima pogoduju stvaranje fungi (buđi)

•    Posebno je danas aktuelna energetska efikasnost objekata i zakonska obaveza svih da projektuju, grade i prodaju objekte visoke energetske efikasnosti A klase. Autori daju konkretna rešenja u skladu sa termodinamičkim principima, kako objekte treba termoizolovati. Autori sa termodinamičkog aspekta ukazuju na pogrešan način izolovanja objekata, koji se danas još uvek u Evropi primenjuje. Naime, cilj je da se na ovaj način da doprinos široj društvenoj zajednici u svetu, jer je energija vrlo skupa, njena proizvodnja stvara najveća zagađenja i predstavlja najveću pretnju čovečanstvu...


S A D R Ž A J

PREDGOVOR    
I    POGLAVLJE    
OSOBINE, STRUKTURA I MOGUĆE PROMENE MATERIJALA    
1.    SASTAV I MOGUĆE HEMIJSKE PROMENE MATERIJALA    
Elementi, jedinjenja, hemijske promene materijala    
2.    STRUKTURA MATERIJALA    
Struktura i opšte osobine gasova i tečnosti    
Struktura i opšte osobine čvrstih tela

II    POGLAVLJE    
OSOBINE POJEDINIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA    
1.    VEZIVA ZA IZRADU BETONA, MALTERA I ASFALTA    
Hidraulična veziva    
Portland cement    
Osobine portland cementa    
Hidratacija portland cementa    
Promene uzrokovane hidratacijom cementa    
Sastav i sruktura očvrslog cementnog kamena    
Portland cementi sa hidrualičnim dodacima    
Ostale vrste portland cementa
Aluminatni cement    
Nehidraulična veziva    
Kreč ( Proizvodnja i kvalitt kreča- Gašenjei kreča- Skladištenje i transport kreča    
Građevinski gips    
Hidratacija portland cementa (Građevinski (štuk) gips- Estrih gips)            
Ugljovodonična veziva    
Sastav, sruktura i opšte osobine ugljovodoničnih veziva    
Bitumen i prerađevine od bitumena
Katrani    

2.    GRAĐEVINSKA KERMAIKA    
Gruba građevinska kermaika    
Osobine i kvalitet raznih vrsta grube građevinske keramike    
Fina građevinska keramika    
Ostali keramički materijali     

3.    ČELIK I DRUGI MATERIJALI OD METALA    
Čelik    
Legure aluminijuma

4.    PRIRODNI  KAMEN    
Osnovne karakteristike raznih vrsta kamena    
Osobine građevinskog kamena    
Dobijanje i obrada kamena    
5.    MATERIJALI OD DRVETA    
Sastav i sruktura drveta    
Osobine drveta    
Greške i trajnost drveta    
Proizvodnja građevinskih materijala od drveta

6.    SINTETIČKI GRAĐEVINSKI MATERIJALI    
Osnovne osobine sintetičkih materijala    
Fizičke osobine sintetičkih polimera    
Hemijske osobine i promene polimera    
Osobine nekih važnijih sintetičkih polimera    

7.    GLINA    
Tradicionalno građenje objekata nepečenom glinom    
Osobine objekata tradicionalno građenih nepečenom glinom    
Novi trendovi i zahtevi za gradnju nepečnom glinom    
Neki novi pogledi i mogućnosti gradnje nepečnom glinom    
8.    POMOĆNI MATERIJALI U GRAĐEVINARSTVU    
Izolacioni materijali    
Hidroizolacioni materijali    

Termoizolacioni materijali    
Materijali za zvučnu izolaciju    
Boje i lakovi    
Vrste boja i lakova    
Glavni sastojci boja i lakova - Veziva - Pigmenti - Punila
Rastvarači za boje i lakove - Dodaci bojama i lakovima - Pomoćni materijali      
Upotreba boja i lakova    
Sredstva za lepljenje i zaptivanje      
Lepkovi    
Zaptivači (hermetici)
Vatrostalni materijali    
Alumosilikatni vatrostalni materijali    
Kvarcni vatrostalni materijali    
Bazni vatrostalni materijali    
Specijalni vatrostalni materijali    
Staklo    
Struktura i osobine stakla    
Voda      
Prirodne vode    
Otpadne vode    
Voda za izraddu betona i maltera    
Uticaj vode na osobine građevinskih materijala i konstrukcija    

III    POGLAVLJE    
TEHNOLOGIJA I OSOBINE CEMENTNOG BETONA    
1.    KOMPONENTE ZA IZRADU CEMENTNOG BETONA    
Agregati.- Kameni  - Laki  - Teški    
Cementi    
Mikroarmatura    
Aditivi - dodaci betonu    

2.    TEHNOLOGIJA IZRADE BETONA I MALTERA    

3.    OSOBINE BETONA    
Osobine svežeg betona    
Osobine čvrstog betona    
Fizičko-mehanička ispitivanja očvrslog betona    
Reološka svojstva očvrslog betona    
4.     KONTROLA KVALITETE I PLANIRANJE BETONSKIH RADOVA    
Projekat betona    

IV    POGLAVLJE    
KOROZIJA GRAĐEVINSKIH MATERIJALA    
1.    KOROZIJA I ZAŠTITA METALNIH KONSTRUKCIJA    
Mehanizam i hemizam korozije metala    
Vrste i olici korozije metala i legura    
Intenzitet i dinamika korozije čelika u raznim sredinama    
Zaštita metalnih konstrukcija od korozije    

2.    KOROZIJA I ZAŠTITA BETONSKIH KONSTRUKCIJA    
Vrste i osnovni hemizam korozivnih promena u betonu    
Uticaj sastava betona i okoline na dinamiku korozije betona.    
Zaštita betona od korozije 


********

POSETITE ŠTAND AGM KNJIGE NA SAJMU KNJIGA

U NOVOM SADU

18-25. MARTA 2024.

HALA 1


Ponuda knjiga sa popustom iz građevinarstva, arhitekture,

mašinstva, energetike i hortikulture . 

NOVE KNJIGE U PONUDI

*******

PORUČIVANJE KNJIGA NA EMAIL:

agmknjiga@gmail.com

ili pozvati telefonom

+381658470725, +381112618554, +381638470725

U ponudi su sva izdanja Saobraćajnog fakulteta Beograd za Srbiju i inostranstvo

Katalog Saobraćajni fakultet (PDF)
Novi naslovi u pripremi

1. SolidCam 2021- Automatsko programiranje CNC glodalica
    Slaviša Ivanović


2. Zone opasnosti  (požar)
    Radovan Jovanov

3. Pneumatika 
    Slaviša Ivanović

4. Geodetske mreže
    Gligorije Perović

5. Planiranje i kontrola investicija u preduzeću
    Vladimir Novaković

6.  Tolerancije naleganja i stezni spojevi
     Spasoje Drapić

7. KAMEN -Tehnologija obrade, alati i mašine
    Slaviša Ivanović

8. Mali leksikon psihološko-psihijat.i pravnih pojm.
    Stevan P. Petrović

9. Tehnologija obrade drveta, alati i mašine za obradu
    Slaviša Ivanović

10. Rečnik ribolova ES i SE
     Branko Vukičević

11. Digitalni sistemi upravljanja procesima -Miša Stambolić

      

Knjige iz uvoza

Moderna kuća - Majstor na kvadrat 6

Moderna kuća - Majstor na kvadrat 6Urednik: Tomislav Toth

Godina: 2009
Strana: 117
Povez: tvrd
Format: A-4

cena 880.00 rsd

Samo dobro projektovana i solidno sagrađena kuća može se isplativo održavati u raznim ekonomskim prilikama i različitim klimatskim ekstremima. Kuća se gradi po stvarnim potrebama i kalkulaciji zasnovanoj na razumu. Baš najjednostavnije kuće u sebi često kriju čuda modernog graditeljstva i tehnike koja omogućuje udobno i zdravo stanovanje. Popravke skuplje od gradnje najbolje potvrdjuju da je najskuplja naknadna pamet. 

Opširnije...
Developed by: Pixelised.net
Copyright © 2008 - 2010 AGM knjiga d.o.o. Designed by: Pixelised.net